Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im.Wincentego Witosa w Bujnach

Kolorowy pasek

Internat - regulamin

                                                                                     REGULAMIN INTERNATU przy

ZESPOLE SZKÓŁ CKP im. Wincentego Witosa

W BUJNACH

 

§ 1.PODSTAWY PRAWNE

Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowi:

1.Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o Systemie Oświaty, (Dz. U. z 2004r. Nr256

poz.2572 z późniejszymi zmianami)

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z

późn. zm.)

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z 4 sierpnia 1993 r. w sprawie warunków, form, trybu

przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów (Dz. U.

1993/74/350, 1997/51/326, 1998/98/613)

4 . Statut Zespołu Szkół CKP im. W. Witosa w Bujnach

 

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Internat jest placówką opiekuńczo – wychowawczą działającą w ramach Zespołu Szkół CKP im. Wincentego Witosa w Bujnach, zorganizowaną dla młodzieży uczącej się poza miejscem zamieszkania.

2. Internat jest placówką koedukacyjną, zapewniająca zakwaterowanie, wyżywienie
i całodobową opiekę młodzieży.

3. Regulamin jest wewnętrznym aktem prawnym regulującym działalność internatu.

4. Regulamin określa szczegółowo zasady działalności internatu oraz prawa i obowiązki   mieszkańców.

5. W sprawach wychowawczych oraz dydaktycznych wychowawcy współpracują z kadrą pedagogiczną szkoły oraz rodzicami bądź opiekunami prawnymi wychowanków.

6. Bezpośredni nadzór nad internatem sprawuje Dyrektor za pośrednictwem Kierownika internatu.

 

§ 3. ORGANIZACJA ŻYCIA W INTERNACIE

 

1. Internat sprawuje całodobową opiekę wychowawczą w czasie trwania zajęć   dydaktycznych od poniedziałku do piątku.

2. Internat zapewnia wychowankom zakwaterowanie i pełne wyżywienie według norm żywieniowych przewidywanych dla młodzieży.

3. Podstawową komórkę internatu stanowi grupa wychowawcza.

4. Opiekę nad grupą wychowawczą sprawuje corocznie wyznaczony wychowawca, który współdziała z młodzieżą w realizacji zadań grupy oraz jest jej rzecznikiem spraw wobec Rady Wychowawczej.

5. W celu realizacji zadań opiekuńczo - wychowawczych działa Rada Wychowawcza Internatu,
w skład której wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni placówki.

6. Podstawą realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych internatu jest roczny plan pracy opracowany przez Kierownika.

7. Rozkład dnia w internacie (zał. nr 1)  uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz internatu oraz inne formy wypoczynku i rozrywki.

8. Reprezentantem ogółu mieszkańców jest Młodzieżowa Rada Internatu, która współuczestniczy
w  podejmowaniu decyzji dotyczących najważniejszych spraw internatu.

9. W ramach zajęć pozalekcyjnych w internacie działają następujące koła i sekcje:

1)        koło plastyczne

2)        koło żywego słowa

3)        koło kwiatowe

4)        koło filmowe

5)        sekcja higieniczno – porządkowa

6)        sekcja sportowa

7)        sekcja gospodarcza

8)        sekcja żywieniowa

9)        sekcja naukowa

10. Opłaty za internat należy regulować do 10-tego każdego miesiąca.

11. Wyjazdy do domu w ciągu tygodnia mogą odbywać się na pisemną lub telefoniczną prośbę rodziców lub opiekunów prawnych.

12. W czasie trwania zajęć lekcyjnych, tj. w godz.9.00 – 13.00 internat jest zamknięty.

13. Wyjście z internatu po skończonych zajęciach lekcyjnych możliwe jest po uzyskaniu zgody wychowawcy. Wszyscy wychowankowie zobowiązani są wrócić do placówki najpóźniej do godz. 21.00.

14. W czasie ciszy nocnej wszyscy wychowankowie zobowiązani są do przebywania
w swoich pokojach.

15. Po godzinie 22.00 obowiązuje bezwzględna cisza.

16. Każdy z wychowanków zobowiązany jest troszczyć się o swoje rzeczy osobiste, szanować cudzą własność oraz dbać o wyposażenie z którego korzysta.

17. Kierownik Internatu ma prawo zarządzić obowiązkowe przygotowanie wyznaczonych pokoi do kwaterowania w czasie weekendu w związku z wynajmem miejsc noclegowych zorganizowanym grupom bądź w innych uzasadnionych przypadkach.

18. Internat nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe wychowanków.

19. Sprawy nie ujęte w Regulaminie podlegają rozstrzygnięciu przez Kierownika Internatu bądź Dyrektora Szkoły.

 

§ 4. WYCHOWANKOWIE

 

4.1 Zasady przyjęć:

 

1. O przyjęcie  do internatu może ubiegać się każdy uczeń ZSR CKP im. W. Witosa
w Bujnach.

2. Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu mają osoby zamieszkujące miejscowości,
z których dojazd do szkoły jest utrudniony.

3. Podanie o przyjęcie do internatu składa uczeń w trybie określonym oraz Kierownika Internatu.

4. O przyjęciu do internatu decyduje Rada Wychowawcza Internatu.

5. Zakwaterowanie wychowanków w pokojach dokonują wychowawcy.

6. Przeniesienie wychowanka do innego pokoju może odbyć się tylko za zgodą wychowawcy grupy i Kierownika Internatu.

7. Mieszkańcy internatu meldowani są na czas pobierania nauki.

 

4.2 Prawa wychowanka:

 

1. Mieszkaniec, czyli przyjęty na wyżej wymienionych zasadach ma prawo do:

Zakwaterowania, odpłatnego wyżywienia.

2. Korzystania z pomieszczeń, urządzeń i pomocy dydaktycznych internatu służących do nauki własnej, rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień.

3. Uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie w porozumieniu
z wychowawca w innych zajęciach.

4. Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w internacie.

5. Odwiedzin rodziców (prawnych opiekunów) i przyjmowania osób odwiedzających go  na terenie internatu – za wiedzą wychowawcy i przy przestrzeganiu ustalonych przepisów porządkowych.

6. Współuczestnictwa przez MRI w decydowaniu o sprawach organizacyjnych
i wychowawczych internatu.

7. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym.

8. Swobodnego wyrażania własnych poglądów i przekonań, pod warunkiem, że nie naruszają one zasad moralności społecznej bądź podstawowych praw innych osób.

9. Poszanowania godności osobistej oraz zachowania tajemnicy w sprawach osobistych
i rodzinnych.

10. Brania udziału we wszystkich imprezach, akcjach czy inicjatywach na terenie internatu.

11. Wykorzystywania w pełni czasu przewidzianego w dobowym rozkładzie dnia na naukę
i wypoczynek.

12. Wybierania i bycia wybieranym do MRI oraz wykonywania powierzonych funkcji.

13. Zapoznania się z uwagami dotyczącymi jego zachowania, znajdującymi się w zeszycie uwag.

14. Korzystania z telewizji i komputera po godz. 22.00 za zgodą wychowawcy.

15. Korzystania z komputera i internatu w czasie nauki własnej w celach edukacyjnych za zgodą wychowawcy.

16. Wychodzenia w czasie wolnym poza teren internatu po uprzednim zwolnieniu się
u wychowawcy.

17. Dekorowania sal mieszkalnych oraz dokonywania zmian w umeblowaniu wyłącznie za zgodą wychowawcy grupy i Kierownika Internatu.

18. Zgłoszenia rezygnacji z wyżywienia w przypadku nieobecności wychowanka
w internacie ( podstawą do odpisu z wyżywienia jest zwrot abonamentu żywieniowego na dane dni z zastrzeżeniem, że odpisu można dokonań z minimum dwóch dni). Odpisy
z wyżywienia nie są uwzględniane w tygodniu poprzedzającym przerwy świąteczne, ferie
i inne przerwy w zajęciach szkolnych.

 

4.3 Obowiązki:

 

Mieszkaniec ma obowiązek:

 

1. Respektować i przestrzegać ogólnie przyjęte normy i zasady oraz niniejszy regulamin
a także zarządzenia wewnętrzne i zarządzenia Dyrektora Szkoły, Kierownika Internatu niezapisane w regulaminie szczegółowo.

2. Dbać o honor internatu, godnie go reprezentować, znać i wzbogacać jego tradycje.

3. Systematycznie uczyć się, wzbogacać swą wiedzę, wykorzystywać jak najlepiej czas
 i warunki do nauki.

4. Systematycznie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych.

5. W miarę możliwości pomagać innym mieszkańcom w nauce.

6. Przestrzegać postanowienia przepisów porządkowych, bezpieczeństwa, higieny
 i przeciwpożarowych oraz stosować się do ramowego porządku dnia. Ma obowiązek utrzymywać porządek w pokojach i pomieszczeniach przeznaczonych do użytku ogólnego oraz dbać o higienę osobistą.

7. Dokonywać drobnych napraw sprzętu i dbać o wystrój sal mieszkalnych i pomieszczeń wspólnego użytku.

8. Współuczestniczyć w podejmowaniu zadań i ich realizacji przez własną grupę oraz inne grupy wychowawcze.

9. Opłaty za internat regulować do 10-tego każdego miesiąca.

10. Rzetelnie pełnić dyżury porządkowe oraz uczestniczyć w doraźnych pracach na rzecz internatu i środowiska.

11. Przeciwdziałać przejawom nieprawidłowości, nieodpowiedzialności oraz lekceważenia obowiązków mieszkańca internatu.

12. Przestrzegać zasad kultury i współżycia w odniesieniu do kolegów, wychowawców
 i innych pracowników internatu.

13. Przestrzegać porządku dnia, ciszy podczas nauki własnej i w porze nocnej.

14. Dbać o powierzony sprzęt w pokojach mieszkalnych i pomieszczeniach ogólnych,
a w przypadku jego zniszczenia pokryć koszty naprawy bądź wymiany (wartość szkody określana jest według cen rynkowych obowiązujących w dniu wydania decyzji obciążającej). Termin i sposób naprawienia szkody określa Kierownik Internatu.

15. Zgłaszać zauważone zniszczenia, przypadki kradzieży, awarię urządzeń elektrycznych oraz innych przypadków mogących zagrażać bezpieczeństwu ogółu.

16. Podporządkować się poleceniom Kierownika, wychowawców i postanowieniom MRI.

17. Każdorazowo zgłaszać wychowawcy wyjścia, wyjazdy oraz powroty do internatu
w ciągu całego tygodnia.

18. Oszczędzać energię elektryczną i wodę.

19. Spożywać posiłki na stołówce internatu (regulamin korzystania ze stołówki zał.nr 2)

20. Zabezpieczyć pokój mieszkalny przed wyjściem na zajęcia lekcyjne oraz wyjazdem do domu, a w szczególności wyłączyć z sieci wszystkie urządzenia elektryczne oraz dokładnie zamknąć okna i drzwi.

21. Opuścić i przygotować pokój na weekend w celu zakwaterowania innych osób.

22. Informować wychowawcę o wszelkich zwolnieniach z zajęć lekcyjnych.

23. W przypadku choroby bezzwłocznie zgłosić ten fakt wychowawcy.

24. Oddawać klucz od pokoju przy każdorazowym wyjściu z internatu.

25. Strzec mienie własne oraz kolegów poprzez każdorazowe zabezpieczenie drzwi pokoju
 i pozostawienie klucza w pokoju wychowawców.

26. Wystrzegać się szkodliwych nałogów.

27. Zwalniając się do sklepu o zmroku pobrać od wychowawców kamizelkę odblaskową lub inne dostępne odblaski.

28. Na koniec roku szkolnego rozliczyć się z powierzonego sprzętu.

 

4.4 Wychowankom zabrania się:

 

1. Siadania na parapetach i wychylania z okien.

2. Samowolnej zmiany w zakwaterowaniu.

3. Wyrzucania przez okno śmieci i innych przedmiotów.

4. Spożywania alkoholu, przebywania w stanie nietrzeźwym na terenie placówki.

5. Palenia papierosów, e-papierosów i innych środków zawierających nikotynę na terenie internatu.

6. Posiadania, przyjmowania i rozprowadzania narkotyków oraz innych środków odurzających.

7. Uprawiania gier hazardowych oraz używania zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców przedmiotów i urządzeń.

8. Przyjmowania osób odwiedzających w stanie nietrzeźwym.

9. Wynoszenia naczyń ze stołówki.

10. Zamykania pokoi na klucz przez przebywających wewnątrz wychowanków.

11. Wchodzenia do internatu i wychodzenia innymi drogami niż drzwi wejściowe.

12. Dorabiania zapasowych kluczy do pokoju.

13. Wnoszenia i przechowywania w internacie środków łatwopalnych i wybuchowych.

14. Dokonywania wszelkich napraw urządzeń bez wiedzy wychowawcy.

15. Manipulowania instalacja elektryczną, wodną, gazową.

16. Korzystania w pokoju z otwartego ognia i posiadania urządzeń grzewczych (grzałki, tostery, ekspresy, frytkownice, kuchenki elektrycznej itp.).

17. Opuszczania internatu bez zwolnienia u wychowawcy.

18. Posiadania w pokojach mieszkalnych jakichkolwiek zwierząt (pająki, króliki, chomiki itp.).

19. Używania na terenie placówki wulgaryzmów.

20. Wszelkich kontaktów intymnych w internacie.

21. Przywożenia do internatu komputerów i telewizorów bez zgody Kierownika Internatu.

22. Przychodzenia do internatu w czasie zajęć lekcyjnych.

23. Samowolnego wyjazdu do domu w ciągu tygodnia.

24. Umyślnego niszczenia wyposażenia internatu.

25. Przywłaszczenia cudzego mienia.

26. Samowolnego mocowania dekoracji na ścianach.

27. Samowolnego przenoszenia sprzętów z pokoju do pokoju.

28. Ze względu na brak dostatecznej opieki wychowawczej, samowolnego pozostawania
w internacie na weekendy młodzieży, w tym niepełnoletniej.

 

 

§ 5. WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

 

Za wzorową i przykładną postawę wychowanek może otrzymać następujące wyróżnienia
 i nagrody:

 

1. Pochwałę ustną bądź pisemną wychowawcy.

2. Pochwałę wychowawcy wobec grupy.

3. Pochwałę Kierownika Internatu udzieloną przed całym zespołem wychowawców
i wychowanków.

4. List pochwalny wychowawcy i kierownika do rodziców (opiekunów prawnych).

5. Dyplom uznania.

6. Nagrodę rzeczową (w miarę posiadanych środków finansowych).

 

§ 6. KARY

 

Za nieprzestrzeganie lub rażące naruszenie Regulaminu Internatu, nieprzestrzeganie poleceń wychowawcy i zarządzeń Kierownika Internatu wychowanek może być ukarany:

 

1. Upomnieniem ustnym wychowawcy.

2. Upomnieniem wychowawcy wpisanym do zeszytu uwag i obserwacji.

3. Upomnieniem lub naganą Kierownika Internatu z ostrzeżeniem i powiadomieniem rodziców i wychowawcy klasy.

4. Upomnieniem lub naganą Dyrektora Szkoły.

5. Usunięciem z internatu na pewien okres lub na stałe w zależności od stopnia szkodliwości przewinienia.

6. Za drastyczne naruszenie norm prawnych wymierza się najwyższą karę dyscyplinarną
w formie nagany Dyrektora Szkoły lub skreślenia z listy mieszkańców internatu. (skreślenie z listy mieszkańców może nastąpić na wniosek Rady Wychowawczej w przypadku braku współpracy wychowanka nad uzyskaniem pozytywnych zmian).

 

 

Za drastyczne naruszenie norm prawnych uważa się w szczególności:

 

1) Fałszywe powiadomienie o zagrożeniu obiektu internatu lub szkoły.

2) Wniesienie na teren placówki przedmiotów i materiałów w stanie stałym, ciekłym lub gazowym, które zagrażają bezpieczeństwu osób i obiektu.

3) Posiadanie, rozprowadzanie lub zażywanie środków odurzających lub innych środków
o podobnym działaniu na terenie internatu.

4) Wnoszenie, rozprowadzanie i spożywanie alkoholu oraz przebywanie pod jego wpływem
w placówce.

5) Przebywanie w internacie pod wpływem środków odurzających lub środków o podobnym działaniu oraz w stanie po spożyciu alkoholu.

6) Zachowanie wychowanka, które stwarza bezpośrednie zagrożenie jego zdrowia lub życia oraz zdrowia i życia innych osób.

7) Świadome i celowe niszczenie mienia internatu.

8) Kradzież.

9) Zastrzeżenia pokontrolne Sanepidu, co do porządku w pokoju w którym mieszka wychowanek.

 

O udzielonych wyróżnieniach oraz wymierzonych karach dyscyplinarnych powiadamiani są rodzice oraz szkoła. Powiadomienie szkoły o wyróżnieniu lub ukaraniu ma na celu uwzględnienie tego faktu przez wychowawcę klasy przy ustalaniu oceny z zachowania.

Wychowanek podejrzany o popełnienie czynu zabronionego prawem może pozostać
w internacie do czasu ostatecznego wyjaśnienia sprawy.

 

§ 7. ODWOŁANIA

 

1. Wychowankowi internatu oraz jego rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo pisemnego odwołania od decyzji organów internatu.

2. Od decyzji Dyrektora Szkoły przysługuje wychowankowi prawo zgodne z odrębnymi przepisami.

 

 

 

 

§ 8. INNE USTALENIA

 

1. Wychowawcy nie biorą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe przywożone do internatu przez mieszkańców.

2. Na terenie internatu obowiązuje bezwzględny zakaz używania odbiorników o dużej mocy głośności.

3. W wyjątkowych wypadkach wychowanek może być zwolniony z przestrzegania porządku dnia ustalonego dla mieszkańców internatu.

4. Za wyjazd do domu bez stosownego zwolnienia wychowanek może otrzymać pisemne upomnienie Kierownika Internatu.

5. Za przebywanie bądź spożywanie alkoholu na terenie placówki wychowanek otrzymuje karę w postaci pisemnej nagany Dyrektora Szkoły. W przypadku powtórnego złamania regulaminu odnośnie spożywania alkoholu wychowanek zostaje zwieszony w prawach mieszkańca internatu na okres 1 m-ca.

Załączniki

REGULAMIN INTERNATU_2016 (15.2kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Maciej Wieczorek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Maciej Wieczorek
Data wprowadzenia:2018-04-19 10:18:18
Opublikował:Maciej Wieczorek
Data publikacji:2018-04-19 10:20:31
Ostatnia zmiana:2018-04-19 10:20:45
Ilość wyświetleń:111
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Wincentego Witosa w Bujnach
Bujny ul.Piotrkowska 30, 97-371 Wola Krzysztoporska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij