Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Rolniczych w Bujnach

Kolorowy pasek

Cele i Zadania Szkoły

    


             CELE   I   ZADANIA    SZKOŁY

§ 6.1.1 Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty

         z dnia 7 września 1991 r. oraz w innych przepisach wydanych na jej

         podstawie, a w szczególności :

a.      umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania

    świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości,

         b. umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego

             kierunku kształcenia lub wybranie zawodu,

         c. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów

              i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku

              uczniów.

 

§ 6.2.1 Szkoła realizuje cele i zadania poprzez :

a.      teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wybranego zawodu 

i specjalności.
Zajęcia teoretyczne z przedmiotów zawodowych prowadzone sa w

              pracowniach przedmiotowych wyposażonych w pomoce naukowe,

              które są systematycznie aktualizowane. Nauczyciele uczący tych

              przedmiotów mają pełne przygotowanie zawodowe i pedagogiczne.

              Kształcenie praktyczne prowadzone jest głównie w oparciu o

               gospodarstwo pomocnicze. Odbywają się w nim zajęcia praktyczne

               produkcji roślinnej, zwierzęcej, ogrodnictwa i mechanizacji. Praktyki

             zawodowe zaś uczniowie odbywają w gospodarstwie szkolnym oraz

             w wybranych gospodarstwach rolników indywidualnych / licencjackich/.

             Praktyki zawodowe w technikum ekonomicznym odbywają się w

              jednostkach obsługujących rolnictwo, rynek rolny / banki, PZU, KRUS,

              U.G. i inne/.

b.     zapewnienie uczniom wykształcenia ogólnego umożliwiającego dalszą

     naukę, a także wdrażanie ich do samokształcenia oraz podnoszenia

     kultury zawodowej i ogólnej poprzez popularyzowanie kierunkowych

     nowości wydawniczych, współpracę z Ośrodkiem Doradztwa

    Rolniczego, wyjazdy na wystawy rolnicze, czynne uczestnictwo

             w życiu kulturalnym środowiska i kraju, udostępnienie prasy oraz

             innych środków masowego przekazu, organizowanie wycieczek

             przedmiotowych i krajoznawczo - turystycznych.

         c. umożliwienie uczniom rozwijania swoich zainteresowań i potrzeb

             poprzez udział w pracach kół zainteresowań, zespołów artystycznych,

             sekcji sportowych, udział w olimpiadach i konkursach, zawodach

             sportowych, w pracach organizacji młodzieżowych oraz w pracach

             społecznych na rzecz szkoły i środowiska.

         d. umożliwienie uczniom podtrzymywania tożsamości narodowej, językowej

              i religijnej poprzez akcentowanie ważnych rocznic narodowych

             /  akademie, apele, pogadanki/, przestrzeganie kultury języka,

             kształtowanie patriotycznych postaw na lekcjach wychowawczych

             i zajęciach z młodzieżą mieszkającą w internacie, umożliwienie uczniom

              uczestniczenia w lekcjach religii i etyki z jednoczesnym kształceniem

               postaw tolerancyjnych.

         e. udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez objęcie

             szczególną opieką uczniów osiągających słabe wyniki w nauce oraz

             uczniów sprawiających trudności wychowawcze, korzystanie z pomocy

              lekarzy specjalistów oraz utrzymywanie kontaktów z rodzicami lub

              opiekunami wychowanków.

 

§ 6.3.1.Szkoła  realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów

           i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa

            i higieny pracy.

 

§ 6.4 Zadania opiekuńcze realizowane są poprzez następujące formy pracy :

         1.Opiekę nad uczniami przebywającymi na terenie szkoły podczas

            zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawują

              nauczyciele, wychowawcy, instruktorzy praktycznej nauki zawodu,

             oraz inne osoby prowadzące te zajęcia:

           a. w szkole zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek formy zajęć bez

               zapewnienia opieki nauczyciela,

           b. zajęcia lekcyjne mające charakter ćwiczeń

-         wychowanie fizyczne - są prowadzone w grupach liczących od 12-26

     uczniów, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców, dopuszcza się

                    tworzenie grup międzyoddziałowych,

-         języki obce, technologia informacyjna, informatyka – podział na grupy przeprowadza się,
gdy klasa liczy więcej iż 24 uczniów, z wyjątkiem liceum ogólnokształcącego,
gdzie grupa może liczyć 7 osób w przypadku realizacji języków na różnych poziomach,

-         chemia, fizyka, biologia, teoretyczne przedmioty zawodowe – podział na grupy
przeprowadza się w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów, 

           c. na zajęciach praktycznych liczba uczniów w grupie wynosi od 6 –15 

                w zależności od rodzaju zajęć oraz charakteru wykonywanych

                czynności,

           d. opiekę nad uczniami w czasie przerw międzylekcyjnych sprawują

                nauczyciele i wychowawcy zgodnie z przedstawionym przez dyrektora

                szkoły rozkładem dyżurów i obowiązującymi przepisami bhp;

              dyżury nauczycieli dotyczą całego obiektu szkoły,

          e. w przypadku, gdy uczeń nie uczęszcza na lekcje religii organizowane są

               zajęcia w bibliotece szkolnej.

         2. Opiekę nad uczniami odbywającymi zajęcia poza terenem szkoły

            / zajęcia praktyczne, wycieczki, zawody sportowe, zajęcia kulturalno-

            oświatowe/ sprawują opiekunowie odpowiedzialni za organizację tych

            zajęć :

          a. przy wyjściu lub wyjeździe z uczniami poza teren szkolny w obrębie

              tej samej miejscowości i Piotrkowa Trybunalskiego powinien być

                zapewniony jeden opiekun dla grupy do 30 uczniów,

b.     przy wyjściu lub wyjeździe z uczniami poza teren miejscowości będącej

     siedzibą szkoły powinien być zapewniony jeden opiekun dla

              grupy 20 uczniów przy korzystaniu szkolnego środka transportu oraz

              jeden opiekun dla grupy 15 uczniów przy korzystaniu z komunikacji

              państwowej,

          c. przy organizowaniu formy zajęć obowiązkowych lub pozalekcyjnych

             oraz obozów specjalistycznych, wycieczek górskich, stwarzających

             szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia powinien być zapewniony

             jeden opiekun dla grupy 10 uczniów.

        3.Sprawowanie szczególnej opieki nad uczniem, który uległ wypadkowi

           na terenie szkoły, a przede wszystkim :

a.      natychmiastowe powiadomienie o wypadku dyrektora szkoły, pracownika służby bhp,

          b. zapewnienie jak najszybciej pomocy lekarskiej,

          c. zawiadomienie o wypadku rodziców lub opiekunów ucznia,

 d. powiadomienie prokuratora o wypadku śmiertelnym, ciężkim, a także

     wypadku zbiorowym,

          e. dokładne zbadanie okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzenie

               pełnej dokumentacji powypadkowej,

          f. wpisanie wypadku do rejestru prowadzonego przez pracownika służb

            bhp.

       4. Sprawowanie opieki indywidualnej nad uczniami, a w szczególności:

          a. zapewnienie zamieszkania w internacie z możliwością korzystania

             z pełnego wyżywienia dla uczniów mających kłopoty z codziennym

             dojazdem do szkoły,

          b. pomoc w zakupie podręczników,

          c. doraźną pomoc materialną oraz dofinansowanie do pobytu ucznia

             w internacie oraz zakup odzieży dla uczniów będących w trudnej

             sytuacji rodzinnej i materialnej,

          d. współpracę z terenową opieką społeczną.

 

§ 6.5.1.Dyrektor szkoły powierza każdy  oddział szczególnej opiece

             wychowawczej jednemu z nauczycieli zwanemu dalej „ wychowawcą „.

         2.Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności

            pożądane jest , aby wychowawca prowadził klasę przez cały jej cykl

            nauki w danym typie szkoły.

         3.Dyrektor szkoły na uzasadniony wniosek rodziców i uczniów może

            dokonać zmiany nauczyciela, któremu powierzył zadania wychowawcy.

            Rodzice i uczniowie mają możliwość wpływania na wybór bądź zmianę

             wychowawcy za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego i Komitetu

              Rodzicielskiego.

            W tym celu przedstawiciele w/w organów szkoły przedstawiają

             dyrektorowi swoje stanowisko z konkretnym uzasadnieniem.

            Dyrektor podejmuje decyzję zgodnie ze swoimi kompetencjami

            i przedstawia ją na piśmie w ciągu 30 dni zainteresowanym stronom.

 

Metadane

Źródło informacji:Barbara Bartosik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Barbara Bartosik
Data wprowadzenia:2008-04-07 11:03:21
Opublikował:Barbara Bartosik
Data publikacji:2008-04-07 11:38:36
Ostatnia zmiana:2008-04-07 11:39:05
Ilość wyświetleń:2478
Zespół Szkół Rolniczych w Bujnach
Bujny 94, 97-371 Wola Krzysztoporska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij