Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Rolniczych w Bujnach

Kolorowy pasek

Internat

                                               R E G U L A M I N

             MIESZKAŃCÓW   INTERNATU

 

        przy  Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia

         Praktycznego imienia Wincentego Witosa w Bujnach

 

I. MIESZKANIEC INTERNATU  MA  OBOWIĄZEK

 

     1. Dbać o honor internatu, godnie go reprezentować, znać i wzbogacać

         jego dobre tradycje.

     2. Systematycznie uczyć się, wzbogacać swą wiedzę, wykorzystywać jak

         najlepiej czas i warunki do nauki.

3.     Współuczestniczyć w organizacji pracy i wypoczynku młodzieży

     mieszkającej w internacie.

4.     Udzielać współmieszkańcom pomocy w nauce.

5.     Utrzymywać czystość i estetykę pomieszczeń mieszkalnych, rekreacyjnych

     oraz otoczenia internatu.

    6.  Uczestniczyć w samoobsłudze koleżeńskiej w stołówce oraz nie
         wynosić

         z niej naczyń.

7. Uczestniczyć w pracach społecznie użytecznych na rzecz szkoły,  
     internatu

     i środowiska.

     8. Dokonywać drobnych napraw oraz wykonywać urządzenia 
          
lub ozdoby

         służące poprawie estetyki i warunków życia w internacie.

     9. Współuczestniczyć w podejmowaniu zadań i realizacji ich przez własną

          grupę oraz inne grupy wychowawcze.

    10. Regularnie dokonywać opłat za wyżywienie w internacie.

    11. Okazywać szacunek wychowawcom i pozostałym pracownikom.

    12. Przeciwdziałać przejawom nieprawidłowości, nieodpowiedzialności

          oraz lekceważenia obowiązków mieszkańca internatu.

    13. Stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym,

          przeciwdziałać wszelkim przejawom brutalności.

    14. Dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów , wystrzegać się

           się wszelkich szkodliwych nałogów, nie palić tytoniu, nie spożywać

           alkoholu.

     15. Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru .

     16. Na terenie internatu chodzić w obuwiu zastępczym.

     17. Przestrzegać ciszy nocnej w godzinach  22oo  -  6oo.

     18. Przestrzegać ustaleń władz szkolnych i wszelkich innych przepisów.

 

 

 

 

 

 

1

     II.    MIESZKANIEC  INTERNATU    MA   PRAWO :

              1. Korzystać z zakwaterowania, opieki lekarskiej oraz odpłatnego

                  całodziennego wyżywienia.

              2. Korzystać z pomocy i urządzeń dydaktycznych internatu
                  służących
do nauki własnej, rozwijania i pogłębiania
                   zainteresowań i uzdolnień.

                    3. Uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych w
                 internacie
oraz w porozumieniu z wychowawcą w innych            
                 zajęciach
 prowadzonych  przez placówki i organizacje            
                  wychowawcze i społeczne
w środowisku.

             4. Korzystać z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu
                  problemów

                  osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki

                  i zamieszkania w internacie.

              5. Przyjmować odwiedzających rodziców/opiekunów/ i inne osoby

                  za wiedzą wychowawców.

             6. Współuczestniczyć w decydowaniu o sprawach wychowawczych

                   i organizacyjnych internatu.

              7. Zgłaszać wychowawcom  problemy z prośbą o wyjaśnienie 
                   
i pomoc

                   w ich rozwiązywaniu.

              8.  Wykorzystać w pełni czas przewidziany w dobowym rozkładzie

                    dnia na wypoczynek.

              9.  Wybierać i być wybieranym do władz samorządu internatu oraz

                    wykonywać powierzone funkcje.

             10. Dbać o własną godność .

             11. Zapoznać się z uwagami dotyczącymi jego zachowania,
                    znajdującymi

                   się w zeszycie uwag.

             12. W uzasadnionych przypadkach korzystać z audycji radiowych

                     i telewizyjnych po godzinie 22oo za zgodą wychowawców.

             13. W czasie nauki własnej korzystać z audycji
                    popularno-naukowych

                    za zgodą wychowawców, pod warunkiem, że nie zakłóci to

                    nauki innym mieszkańcom internatu.

              14. W czasie wolnym wychodzić poza obręb internatu
                    po uprzednim

                    zwolnieniu się u  wychowawcy.

              15. Wyjeżdżać do domu w każdą sobotę, niedzielę i święta oraz  
                    inne
dni wolne po uzgodnieniu z wychowawcą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

2

    III.  WYRÓŻNIENIA   I   NAGRODY :

     

Za wzorową i przykładną postawę wychowanek może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody :

         1. pochwała wychowawcy wobec grupy,

         2. pochwała kierownika internatu wobec ogółu wychowanków,

         3. list pochwalny wychowawcy i kierownika internatu do rodziców,

         4. wyróżnienie wychowanka przez dyrektora szkoły wobec wszystkich

              uczniów,

          5. dyplom uznania,

          6. nagroda rzeczowa.

 

  IV.   KARY :

 

Za nieprzestrzeganie regulaminu internatu, za lekceważenie obowiązków  wychowanka internatu, a także za naruszenie porządku w internacie wychowanek może być ukarany :

         1. upomnieniem wychowawcy wobec grupy,

         2. upomnieniem lub naganą kierownika internatu,

         3. upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły,

         4. powiadomieniem rodziców o nagannym zachowaniu.

 

 V.  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE.

 

       1. Za szczególnie rażące naruszenie współżycia społecznego, szkodliwy

          wpływ na społeczność uczniowską oraz w przypadku
           niewywiązywania się
z obowiązków wychowanek może utracić
           prawo
zamieszkania  w internacie

        2. Decyzję o pozbawieniu wychowanka prawa do zamieszkania
            w internacie

             podejmuje dyrektor szkoły na wniosek rady pedagogicznej.

        3. Usunięcie wychowanka z internatu następuje po wyczerpaniu innych

            środków wychowawczych.

        4. Od decyzji dyrektora szkoły przysługuje wychowankowi prawo  
            odwołania
zgodnie z odrębnymi przepisami.

        5. Wychowanek skreślony z listy uczniów traci prawo do zamieszkania

            w internacie.

        6. Wychowanek podejrzany o popełnienie czynu zabronionego prawem

            może pozostać w internacie do czasu ostatecznego wyjaśnienia   
            sprawy.

        7. Niniejszy regulamin jest zgodny ze statutem szkoły.

        8. Dyrekcja szkoły i kierownik internatu nie ponosi 
            odpowiedzialności za
rzeczy zaginione na terenie placówki.

        9. Regulamin obowiązuje od dnia 7 kwietnia 1998r.

 

Metadane

Źródło informacji:Barbara Bartosik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Barbara Bartosik
Data wprowadzenia:2008-04-14 12:46:55
Opublikował:Barbara Bartosik
Data publikacji:2008-04-14 12:59:31
Ostatnia zmiana:2008-04-14 12:59:53
Ilość wyświetleń:2522

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij