Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Rolniczych w Bujnach

Kolorowy pasek

Statut

S T A T U T

Zespołu Szkół Rolniczych

Centrum Kształcenia Praktycznego

im. Wincentego Witosa w BUJNACH

 

 

 

§ 1.1.1. Nazwa szkoły obejmuje : Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia

             Praktycznego imienia Wincentego Witosa.

 

          2. Siedziba szkoły: Bujny ul. Piotrkowska 30 , 97-371 Wola Krzysztoporska

 

          3. W skład Zespołu Szkół wchodzą następujące szkoły :

         a) Czteroletnie Technikum w zawodach:

-         technik rolnik

-         technik leśnik

-         technik weterynarii

-         technik żywienia i gospodarstwa domowego

-         technik ekonomista

-         technik ogrodnik

b) Trzyletnie Liceum Profilowane;

          c)  Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące.

 

          Podbudowę programową stanowi gimnazjum

 

§ 2.1.1. Szkoła posiada sztandar szkoły.

 

§ 3.1.1. Ustalona nazwa szkoły w pełnym brzmieniu wraz z siedzibą jest używana

    na stemplach, natomiast na pieczęciach figuruje jedynie pełna nazwa

    szkoły.

 

§ 4.1.1.Organem prowadzącym szkołę jest  Starostwo Powiatowe w Piotrkowie

           Trybunalskim, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty

            w Łodzi.

 

§ 5.1.1.Szkoła prowadzi internat na 100 miejsc wraz z zapleczem żywieniowym

          oraz gospodarstwo pomocnicze stanowiące bazę kształcenia praktycznego.

 

 

 

 

 

                                              

                CELE   I   ZADANIA    SZKOŁY

§ 6.1.1 Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty

         z dnia 7 września 1991 r. oraz w innych przepisach wydanych na jej

         podstawie, a w szczególności :

a.      umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania

    świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości,

         b. umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego

             kierunku kształcenia lub wybranie zawodu,

         c. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów

              i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku

              uczniów.

 

§ 6.2.1 Szkoła realizuje cele i zadania poprzez :

a.      teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wybranego zawodu 

i specjalności.
Zajecia praktyczne  z przedniotów zawodowych prowadzone są w

              pracowniach przedmiotowych wyposażonych w pomoce naukowe,

              które są systematycznie aktualizowane. Nauczyciele uczący tych

              przedmiotów mają pełne przygotowanie zawodowe i pedagogiczne.

              Kształcenie praktyczne prowadzone jest głównie w oparciu o

               gospodarstwo pomocnicze. Odbywają się w nim zajęcia praktyczne

               produkcji roślinnej, zwierzęcej, ogrodnictwa i mechanizacji. Praktyki

             zawodowe zaś uczniowie odbywają w gospodarstwie szkolnym oraz

             w wybranych gospodarstwach rolników indywidualnych / licencjackich/.

             Praktyki zawodowe w technikum ekonomicznym odbywają się w

              jednostkach obsługujących rolnictwo, rynek rolny / banki, PZU, KRUS,

              U.G. i inne/.

b.     zapewnienie uczniom wykształcenia ogólnego umożliwiającego dalszą

     naukę, a także wdrażanie ich do samokształcenia oraz podnoszenia

     kultury zawodowej i ogólnej poprzez popularyzowanie kierunkowych

     nowości wydawniczych, współpracę z Ośrodkiem Doradztwa

    Rolniczego, wyjazdy na wystawy rolnicze, czynne uczestnictwo

             w życiu kulturalnym środowiska i kraju, udostępnienie prasy oraz

             innych środków masowego przekazu, organizowanie wycieczek

             przedmiotowych i krajoznawczo - turystycznych.

         c. umożliwienie uczniom rozwijania swoich zainteresowań i potrzeb

             poprzez udział w pracach kół zainteresowań, zespołów artystycznych,

             sekcji sportowych, udział w olimpiadach i konkursach, zawodach

             sportowych, w pracach organizacji młodzieżowych oraz w pracach

             społecznych na rzecz szkoły i środowiska.

         d. umożliwienie uczniom podtrzymywania tożsamości narodowej, językowej

              i religijnej poprzez akcentowanie ważnych rocznic narodowych

             /  akademie, apele, pogadanki/, przestrzeganie kultury języka,

             kształtowanie patriotycznych postaw na lekcjach wychowawczych

             i zajęciach z młodzieżą mieszkającą w internacie, umożliwienie uczniom

              uczestniczenia w lekcjach religii i etyki z jednoczesnym kształceniem

               postaw tolerancyjnych.

         e. udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez objęcie

             szczególną opieką uczniów osiągających słabe wyniki w nauce oraz

             uczniów sprawiających trudności wychowawcze, korzystanie z pomocy

              lekarzy specjalistów oraz utrzymywanie kontaktów z rodzicami lub

              opiekunami wychowanków.

 

§ 6.3.1.Szkoła  realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów

           i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa

            i higieny pracy.

 

§ 6.4 Zadania opiekuńcze realizowane są poprzez następujące formy pracy :

         1.Opiekę nad uczniami przebywającymi na terenie szkoły podczas

            zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawują

              nauczyciele, wychowawcy, instruktorzy praktycznej nauki zawodu,

             oraz inne osoby prowadzące te zajęcia:

           a. w szkole zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek formy zajęć bez

               zapewnienia opieki nauczyciela,

           b. zajęcia lekcyjne mające charakter ćwiczeń

-         wychowanie fizyczne - są prowadzone w grupach liczących od 12-26

     uczniów, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców, dopuszcza się

                    tworzenie grup międzyoddziałowych,

-         języki obce, technologia informacyjna, informatyka – podział na grupy przeprowadza się,
gdy klasa liczy więcej iż 24 uczniów, z wyjątkiem liceum ogólnokształcącego,
gdzie grupa może liczyć 7 osób w przypadku realizacji języków na różnych poziomach,

-         chemia, fizyka, biologia, teoretyczne przedmioty zawodowe – podział na grupy
przeprowadza się w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów, 

           c. na zajęciach praktycznych liczba uczniów w grupie wynosi od 6 –15 

                w zależności od rodzaju zajęć oraz charakteru wykonywanych

                czynności,

           d. opiekę nad uczniami w czasie przerw międzylekcyjnych sprawują

                nauczyciele i wychowawcy zgodnie z przedstawionym przez dyrektora

                szkoły rozkładem dyżurów i obowiązującymi przepisami bhp;

              dyżury nauczycieli dotyczą całego obiektu szkoły,

          e. w przypadku, gdy uczeń nie uczęszcza na lekcje religii organizowane są

               zajęcia w bibliotece szkolnej.

         2. Opiekę nad uczniami odbywającymi zajęcia poza terenem szkoły

            / zajęcia praktyczne, wycieczki, zawody sportowe, zajęcia kulturalno-

            oświatowe/ sprawują opiekunowie odpowiedzialni za organizację tych

            zajęć :

          a. przy wyjściu lub wyjeździe z uczniami poza teren szkolny w obrębie

              tej samej miejscowości i Piotrkowa Trybunalskiego powinien być

                zapewniony jeden opiekun dla grupy do 30 uczniów,

b.     przy wyjściu lub wyjeździe z uczniami poza teren miejscowości będącej

     siedzibą szkoły powinien być zapewniony jeden opiekun dla

              grupy 20 uczniów przy korzystaniu szkolnego środka transportu oraz

              jeden opiekun dla grupy 15 uczniów przy korzystaniu z komunikacji

              państwowej,

          c. przy organizowaniu formy zajęć obowiązkowych lub pozalekcyjnych

             oraz obozów specjalistycznych, wycieczek górskich, stwarzających

             szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia powinien być zapewniony

             jeden opiekun dla grupy 10 uczniów.

        3.Sprawowanie szczególnej opieki nad uczniem, który uległ wypadkowi

           na terenie szkoły, a przede wszystkim :

a.      natychmiastowe powiadomienie o wypadku dyrektora szkoły, pracownika służby bhp,

          b. zapewnienie jak najszybciej pomocy lekarskiej,

          c. zawiadomienie o wypadku rodziców lub opiekunów ucznia,

 d. powiadomienie prokuratora o wypadku śmiertelnym, ciężkim, a także

     wypadku zbiorowym,

          e. dokładne zbadanie okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzenie

               pełnej dokumentacji powypadkowej,

          f. wpisanie wypadku do rejestru prowadzonego przez pracownika służb

            bhp.

       4. Sprawowanie opieki indywidualnej nad uczniami, a w szczególności:

          a. zapewnienie zamieszkania w internacie z możliwością korzystania

             z pełnego wyżywienia dla uczniów mających kłopoty z codziennym

             dojazdem do szkoły,

          b. pomoc w zakupie podręczników,

          c. doraźną pomoc materialną oraz dofinansowanie do pobytu ucznia

             w internacie oraz zakup odzieży dla uczniów będących w trudnej

             sytuacji rodzinnej i materialnej,

          d. współpracę z terenową opieką społeczną.

 

§ 6.5.1.Dyrektor szkoły powierza każdy  oddział szczególnej opiece

             wychowawczej jednemu z nauczycieli zwanemu dalej „ wychowawcą „.

         2.Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności

            pożądane jest , aby wychowawca prowadził klasę przez cały jej cykl

            nauki w danym typie szkoły.

         3.Dyrektor szkoły na uzasadniony wniosek rodziców i uczniów może

            dokonać zmiany nauczyciela, któremu powierzył zadania wychowawcy.

            Rodzice i uczniowie mają możliwość wpływania na wybór bądź zmianę

             wychowawcy za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego i Komitetu

              Rodzicielskiego.

            W tym celu przedstawiciele w/w organów szkoły przedstawiają

             dyrektorowi swoje stanowisko z konkretnym uzasadnieniem.

            Dyrektor podejmuje decyzję zgodnie ze swoimi kompetencjami

            i przedstawia ją na piśmie w ciągu 30 dni zainteresowanym stronom.

 

                       ORGANY     SZKOŁY

 

§ 7.1.Organami szkoły są :

         1. Dyrektor szkoły

         2. Rada Pedagogiczna

         3. Komitet Rodzicielski

         4. Samorząd Uczniowski

 

§ 7.2.Rada Pedagogiczna, Komitet Rodzicielski i Samorząd Uczniowski podjęły

         decyzję o nie powoływaniu Rady Szkoły, a jej kompetencje przyęła na siebie

          Rada Pedagogiczna.

 

§ 7.3.Szkołą kieruje dyrektor szkoły, któremu funkcję tę powierza i go z tej

         funkcji odwołuje organ prowadzący szkołę.

         Dyrektor szkoły jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym

         służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady

         pedagogicznej oraz sprawuje opiekę nad młodzieżą uczącą się w szkole.

 

§ 7.4.Dyrektor szkoły - może w porozumieniu z radą pedagogiczną - powołać     
        
zespół kierowniczy, który jest jego organem doradczym. W skład zespołu

          kierowniczego wchodzą :

         1.wicedyrektor szkoły

         2. główny księgowy

         3. kierownik szkolenia praktycznego  

         4. kierownik gospodarstwa

         5. kierownik internatu

         6. kierownik gospodarczy

         7. wybrani przedstawiciele rady pedagogicznej / 1 osoba/

         8. przedstawiciel związków zawodowych.

         9. pedagog szkolny.

 

§ 7.5.Do zadań  dyrektora szkoły należy :

         1. w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej:

           a/kształtowanie właściwej atmosfery pracy, właściwych warunków

              pracy i stosunków pracowniczych,

           b/przedkładanie do zatwierdzenia radzie pedagogicznej projektów

              rocznych planów pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej

              szkoły, kierowanie ich realizacją oraz składanie radzie pedagogicznej

               okresowych sprawozdań  z ich realizacji,

           c/udzielanie  komitetowi rodzicielskiemu informacji o działalności

              szkoły,

           d/realizowanie uchwał rady pedagogicznej i Komitetu Rodzicielski

              podjętych w ramach ich kompetencji,

           e/ sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym hospitowanie lekcji

               i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli oraz przedstawienie

               uwag i wniosków pokontrolnych na posiedzeniach rady pedagogicznej

               podsumowujących I semestr i rok szkolny,

            f/ przyjmowanie uczniów do szkoły oraz zmiana przez nich klas lub

               oddziałów,

           g/ tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej

               pracy uczniów i wychowanków,

           h/ dokonywanie oceny pracy nauczyciela,

           i/ zapewnienie nauczycielom pomocy w realizacji ich zadań dydaktyczno

              - wychowawczych,

            j/ umożliwienie nauczycielom doskonalenia zawodowego,

           k/ wprowadzanie - w porozumieniu z organem prowadzącym, organem

              sprawującym nadzór pedagogiczny oraz powiatową radą zatrudnienia

              nowych zawodów lub profili kształcenia,

        2.W zakresie organizacji działalności szkoły :

          a/zapewnienie uczniom i pracownikom bezpiecznych i higienicznych

             warunków nauki i pracy na terenie szkoły, jak również podczas zajęć

             organizowanych przez szkołę poza jej terenem,

          b/sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą

             szkoły,

          c/egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego

              w szkole porządku, czystości i estetyki otoczenia,

          d/określanie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników po

             wcześniejszym zapewnieniu ku temu odpowiednich warunków,

          e/sprawowanie nadzoru nad działalnością warsztatu szkoleniowo-

              produkcyjnego i zatwierdzanie jego planów dydaktycznych,

              produkcyjnych i finansowych,

          f/wyposażanie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt pomocniczy,

          g/przestrzeganie równoważnego systemu czasu pracy pracowników

             nie będących nauczycielami,

        3.W zakresie spraw kadrowych i socjalnych :

          a/zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli  oraz innych pracowników

            szkoły,

          b/realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli zgodnie

             z obowiązującymi w tej kwestii odrębnymi przepisami,

          d/przyznawanie nagród dyrektora wyróżniającym się nauczycielom

             i  innym pracownikom szkoły,

          e/występowanie z wnioskami - po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej –

              w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli

              i pozostałych pracowników szkoły,

          f/wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom,

          g/załatwianie spraw osobowych pracowników nie będących nauczycielami.

       4. W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych :

          a/zarządzanie majątkiem szkolnym powierzonym nauczycielom

             i innym pracownikom szkoły,

          b/dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły

             zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności

              za ich prawidłowe wykorzystanie,

          c/organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi

             szkoły,

          d/organizowanie przeglądów stanu technicznego obiektów szkolnych

             oraz prac konserwacyjnych i remontowych,

          e/organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego,

          f/ podejmowanie decyzji - po podjęciu uchwały przez radę pedagogiczną

              i  uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego - o  skreśleniu

            ucznia  z listy uczniów szkoły,

      5.Załatwianie spraw powierzonych przez organ prowadzący i sprawujący

          nadzór pedagogiczny.

 

§ 7.6.Do kompetencji i zadań wicedyrektora szkoły należy :

        1.prawidłowa organizacja pracy,

        2.dbałość o realizację programów nauczania i planu wychowawczego-

          opiekuńczego oraz osiągane wyniki,

        3.tworzenie odpowiednich warunków do rozwijania samorządności

          młodzieży,

        4.dbałość o właściwą organizację czasu wolnego uczniów oraz ich

           bezpieczeństwo,

        5.dbanie o właściwą atmosferę pracy nauczycieli i uczniów oraz pozostałych

           pracowników szkoły,

        6. przestrzeganie wykonywania zaleceń i przepisów władz szkolnych,

          dyscypliny pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

        7.prowadzenie obowiązujących zajęć lekcyjnych, przydzielenie nauczycielom

           zajęć i czynności, sporządzanie planów pracy, hospitacji i kontroli,

        8.sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z opracowanym planem

           hospitacji, a w szczególności :

          a/kontrola właściwego prowadzenia dokumentacji procesu nauczania

            /arkusze ocen, dzienniki lekcyjne, protokoły z egzaminów/,

          b/kontrola realizacji planów nauczania,

        9.organizowanie naboru uczniów do klas pierwszych,

      10.dbałość o prawidłowy przebieg rekrutacji do klas pierwszych, egzaminów

            maturalnych, poprawkowych, sprawdzających i klasyfikacyjnych,

      11.nadzór nad organizowaniem apeli i uroczystości zgodnie z ceremoniałem

           szkoły,

      12.udział w pracach komisji przedmiotowych oraz nadzór nad prawidłowością

           ich przebiegu,

      13.opieka nad modernizacją i wyposażeniem pracowni przedmiotowych,

      14.zatwierdzanie i kontrola realizacji planów wynikowych z poszczególnych

           przedmiotów,

      15.uczestniczenie w naradach zespołu kierowniczego, rady pedagogicznej oraz

           przygotowanie materiału na te narady z zakresu działalności dydaktycznej,

           wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

      16.organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli, dbanie o punktualne

           rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz pełnienie dyżurów przez nauczycieli,

      17.rozwijanie doskonalenia i dokształcania się nauczycieli poprzez

          samokształcenie w komisjach przedmiotowych, kierowanie nauczycieli na

           różne formy kształcenie organizowane przez jednostki nadrzędne,

        18. zastępowanie dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności,

        19. analizowanie wyników nauczania oraz przedstawianie radzie

              pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wniosków zmierzających do poprawy

            wyników nauczania i wychowania,

 

§ 7.7.1.Kierownik internatu jest pracownikiem podległym bezpośrednio

           dyrektorowi szkoły i odpowiada za całokształt działalności dydaktyczno –

             wychowawczej i opiekuńczej internatu oraz za stwarzanie w internacie

             odpowiednich warunków bytowych dla wychowanków.

       2.Do obowiązków kierownika internatu w szczególności należy :

         a/koordynowanie i kontrola pracy podległego mu personelu pedagogicznego,

            administracyjnego i obsługowego,

         b/organizowanie pracy wychowawczej z młodzieżą zgodnie z przyjętymi

             założeniami planu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego,

         c/przygotowanie propozycji do arkusza organizacyjnego szkoły w

            sprawie przydziału grup wychowawczych i zajęć dydaktycznych

            wychowawców internatu,

         d/systematyczne hospitacje zajęć wychowawczych i bieżąca analiza

            ich wyników,

         e/organizowanie współpracy wychowawców internatu z wychowawca

              mi klas z ramienia szkoły oraz realizowanie tej współpracy zgodnie z

            ustaleniami rady pedagogicznej,

         f/kontrola osiągniętych przez wychowanków wyników w nauce oraz

            organizowanie pomocy koleżeńskiej i pracy samokształceniowej,

         g/opracowanie planów pracy internatu, przedstawienie ich do zatwierdzenia

             radzie pedagogicznej oraz przedstawienie radzie sprawozdań

            z ich realizacji,

         h/opracowanie regulaminu pracy internatu oraz prowadzenie obowiązującej

             informacji,

         i/zatwierdzenie jadłospisów oraz kontrola jakości wyżywienia,

         j/sprawowanie nadzoru nad należytym przechowywaniem oraz

            zabezpieczeniem środków materiałowych stanowiących wyposażenie       

           internatu,

         k/współdziałanie z kierownikiem gospodarczym i głównym księgowym

             w zakresie ustalania i zaspokajania potrzeb internatu,

         l/ dbałość o prawidłową realizację budżetu internatu,

         ł/systematyczna kontrola kuchni, stołówki oraz magazynu żywnościowego.

 

§ 7.8.1.Kierownik kształcenia praktycznego odpowiedzialny jest przed

           dyrektorem szkoły za działalność dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą

             związaną z praktyczną nauką zawodu w oparciu o Rozporządzenie

            MENiS z dnia 1 lipca 2002r , Dz. U. Nr 2.113.988 z późniejszymi

            zmianami Dz. U. Nr 3.192.1875.

         2. Do kompetencji kierownika szkolenia praktycznego należy:

           a/ planowanie pracy oraz prowadzenie hospitacji i kontroli wszystkich

              form praktycznej nauki zawodu zgodnie z zasadami określonymi

              w wytycznych MEN z dnia 31 grudnia 1996r. w sprawie szczegółowych

             zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk

             i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania/Dz.U. nr 9 z 1997r

             poz. 46, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1992r .

             w sprawie zasad  organizowania i finansowania p.n.z. oraz ponoszenia

             kosztów przez  zakład pracy Dz. U. nr 97 poz. 479, zmiany z  1994r

             nr 136 poz. 648.

          b/ prowadzenie niezbędnej dokumentacji podstawowej /administracyjnej

              i pedagogicznej/ związanej z organizacją i przebiegiem praktycznej

              nauki zawodu,

          c/ kierowanie pracą i doskonaleniem nauczycieli p.n.z., lustrowanie ich

              i nadzorowanie spraw związanych z : planowaniem, dokumentacją

              zajęć, organizacją, bezpieczeństwem  i higieną pracy uczniów  oraz

              utrzymaniem właściwego stanu i racjonalnego wykorzystania sprzętu

              technicznego.

 

§7.9.1. W szkole działa rada pedagogiczna, w skład której wchodzą wszyscy

              nauczyciele zatrudnieni w szkole.

         2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

         3. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed

             rozpoczęciem roku szkolnego, w końcu każdego okresu w związku z

             zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po

             zakończeniu zajęć w roku szkolnym oraz w miarę bieżących potrzeb.

         4. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek

             organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny z inicjatywy

             przewodniczącego, Komitet Rodzicielski lub co najmniej

             1/3 członków rady.

         5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej

             oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków

             o terminie i porządku zebrania.

 

§9.2.1. Rada pedagogiczna posiada następujące kompetencje:

         1. stanowiące:

            a/ zatwierdzanie planów pracy szkoły,

            b/ zatwierdzanie wyników promowania i klasyfikowania uczniów,

            c/ podejmowanie uchwał o ukończeniu szkoły,

            d/ podejmowanie uchwał w sprawie skreślania uczniów z listy

                uczniów,

            e/ podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów

                pedagogicznych w szkole,

            f/ ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

         2. opiniujące:

            a/ organizację pracy szkoły, a zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć

                lekcyjnych i pozalekcyjnych,

            b/ projekt planu finansowego szkoły,

            c/ wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród

                i innych wyróżnień,

 

          d/ propozycje dyrektora szkoły w sprawie arkusza organizacyjnego

               szkoły oraz planu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego.

        3. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej,

            jeżeli są one niezgodne z prawem.

            O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor zawiadamia organ

            prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

            Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie

            stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii

            organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór

            pedagogiczny jest ostateczne.

 

§ 9.3.1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian

            i przedstawia do akceptacji innym organom szkoły.

        2. Rada pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego szkołę

            z wnioskiem o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora

            o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.

        3. W przypadkach określonych w punkcie 2 organ prowadzący szkołę

             lub dyrektor szkoły są zobowiązani przeprowadzić postępowanie

             wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku rady pedagogicznej.

 

§ 9.4.1. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością

             głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

         2. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

         3. W posiedzeniach rady pedagogicznej w szczególnych przypadkach

             mogą uczestniczyć przedstawiciele samorządu uczniowskiego

             i komitetu rodzicielskiego.

         4. Rada pedagogiczna przy podejmowaniu uchwał i wniosków jest

             zobowiązana zasięgnąć opinii innych organów szkoły /o ile jest to

             uzasadnione innymi przepisami/.

         5. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania

             spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszyć

             dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych

             pracowników szkoły.

 

 § 9.5. Rada pedagogiczna jest wspólna dla wszystkich szkół wchodzących

           w skład zespołu.

 

§10.1.1. W szkole działa komitet rodzicielski, stanowiący reprezentację rodziców      

               uczniów wszystkich szkół wchodzących w skład zespołu.

          2. Komitet rodzicielski uchwala regulamin swojej działalności, który

              nie może być sprzeczny z przepisami prawa i statutem szkoły.

          3. Komitet rodzicielski może występować do rady pedagogicznej i dyrektora

              szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw szkoły.

          4. W celu wspierania działalności dydaktyczno-wychowawczej

              i opiekuńczej szkoły komitet rodzicielski może gromadzić fundusze z

              dobrowolnych składek rodziców i innych żródeł.

 

§ 10.2. Do kompetencji i zadań Komitetu Rodzicielski należy:

           a/ współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy

               szkoły,

           b/ pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły,

           c/ współudział w realizacji programu nauczania i wychowania oraz zadań

               opiekuńczych szkoły,

           d/ udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu  w realizacji jego

               zadań statutowych,

           e/ uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły,

           f/ podejmowanie działań dla pozyskania dodatkowych środków

              finansowych i rzeczowych niezbędnych do realizacji zadań szkoły,

           g/ pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w stwarzaniu odpowiednich

               warunków do realizacji programów nauczania, wychowania

               i opieki oraz udzielanie pomocy materialnej w tym zakresie,

           h/ organizowanie prac społecznie użytecznych rodziców i środowiska

               na rzecz szkoły,

            i/ organizowanie wymiany doświadczeń  wychowawczych między

               rodzicami ,

            j/ zapoznanie ogółu rodziców z programem, organizacją i warunkami

               realizacji procesu nauczania,

           k/ współudział w organizowaniu zajęć wyrównawczych dla uczniów

                mających trudności w nauce lub zaległości w opanowaniu materiału

               programowego,

            l/ udzielanie pomocy w organizowaniu pracy uczniowskich kół i zespołów

               zainteresowań oraz otoczenie opieką uczniów szczególnie zdolnych ,

            ł/ wzbogacanie wyposażenie szkoły w pomoce naukowe,

           m/ dokonywanie oceny sytuacji wychowawczej w środowisku

                pozaszkolnym,

          n/ współorganizowanie działalności kulturalnej , artystycznej, turystycznej

              i sportowej uczniów,

          o/ organizowanie udziału członków Komitetu Rodzicielski, na wniosek

              wychowawców, w omawianiu istotnych problemów wychowawczych

          p/ rozwijanie, przy pomocy nauczycieli i innych specjalistów, poradnictwa

              wychowawczego dla rodziców,

           r/ wzbogacanie ceremoniału i zwyczajów szkolnych zgodnie z tradycją

              środowiska i regionu,

           s/ udział w działalności szkoły na rzecz ochrony zdrowia uczniów,

              podnoszenia poziomu higieny, utrzymania ładu i porządku,

           t/ współudział w przyznawaniu uczniom stypendiów i innych form

              pomocy materialnej.

 

§10.3.1. Radę Rodziców stanowią członkowie klasowych rad rodziców

              wybierani na zebraniach ogólnych w poszczególnych klasach .

          2. Organami komitetu rodzicielskiego są:

              - Prezydium

              - Komisja Rewizyjna

               powołane na zebraniu sprawozdawczo -wyborczym komitetu

               rodzicielskiego.

          3. Prawo zgłaszania członków przysługuje członkom komitetu

              rodzicielskiego oraz dyrektorowi szkoły lub wyznaczonemu przez niego

              członkowi rady pedagogicznej .

          4. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą

              liczbę ważnych głosów.

   

§ 10.4. Członkowie Prezydium komitetu rodzicielskiego na pierwszym

            posiedzeniu wybierają ze swego grona:

            1. przewodniczącego

            2. zastępcę przewodniczącego

            3. sekretarza

            4. skarbnika

 

§ 10.5. Członkowie komisji rewizyjnej na pierwszym posiedzeniu wybierają

            ze swego grona:

            1. przewodniczącego

 

§11.1.1.W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie

             szkół wchodzących w skład zespołu.

         2. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa

             regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym,

             tajnym i powszechnym.

         3. Wybrane organy samorządu uczniowskiego są reprezentantami całej

             społeczności uczniowskiej .

         4. Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny z

              przepisami prawa i statutem szkoły.

 

§ 11.2. Zadania i kompetencje samorządu uczniowskiego:

            a/ przedstawiciele samorządu uczniowskiego mają prawo uczestniczenia

                w posiedzeniach rady pedagogicznej , na których omawiane są

               sprawy dotyczące uczniów,

            b/ przedstawiciele samorządu uczniowskiego mogą uczestniczyć w po-

                siedzeniach komitetu rodzicielskiego oraz w zebraniach z rodzicami,

            c/ organy samorządu uczniowskiego mają prawo i obowiązek

                systematycznego kontaktowania się z dyrektorem szkoły w sprawach

                istotnych dla uczniów,

            d/ przedstawianie władzom szkoły opinie i potrzeby koleżanek i kolegów;

                pełnienie rzecznika praw uczniów,

            e/ współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych

                warunków do nauki i udzielaniu niezbędnej pomocy uczniom

                znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,

             f/ organizowanie różnych form pomocy koleżeńskiej,

             g/ rozstrzyganie sporów między uczniami oraz zapobieganie konfliktom

                 między uczniem i nauczycielem,

             h/ samorząd uczniowski ma prawo przedstawiania swych propozycji

                 do planu rozwoju szkoły,

              i/ zgłaszanie uczniów do nagród i wyróżnień,

              j/ samorząd uczniowski może posiadać własne fundusze służące

                 do finansowania ich działalności,

             k/ samorządem uczniowskim opiekuje się jeden z członków  rady

                 pedagogicznej wybrany przez ogół uczniów.

§11.3.1 Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej oraz

             dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły,

              a w szczególności realizacji podstawowych praw i obowiązków

              uczniów.

          2. Wnioski, opinie zażalenia i skargi samorząd uczniowski przedstawia

              w formie pisemnej dyrektorowi szkoły lub radzie pedagogicznej.

          3. Na wniosek, opinię, zażalenie lub skargę samorządu uczniowskiego

              dyrektor szkoły lub rada pedagogiczna ma obowiązek udzielić

              odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni.

§ 11.4. Samorząd uczniowski może wyrażać w formie pisemnej swą opinię o

            nauczycielu w przypadku dokonywania przez dyrektora szkoły oceny pracy

            tegoż nauczyciela.

 

§ 12.1.1.Organy szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania

              decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą

            i statutem szkoły.

          2.Wymiana informacji o zamierzeniach, podjętych decyzjach i działaniach

               następuje na zebraniach zainteresowanych stron z możliwością

             uczestniczenia przedstawicieli pozostałych organów szkoły.

          3. Zebrania te muszą być protokołowane.

          4. Każdy z organów szkoły ma prawo przedstawiania w formie pisemnej

               swoich wniosków i opinii, a także skarg któremuś z pozostałych

             organów.

          5. Organ szkoły, do którego wpłynie wniosek, opinia lub skarga ma

             obowiązek udzielenia odpowiedzi, również w formie pisemnej

             w terminie 14 dni.

          6. Termin udzielenia odpowiedzi w formie decyzji administracyjnej

             określa się na 30 dni.

          7. Sytuacje konfliktowe rozpatrywane są na zebraniach z udziałem

             stron konfliktu przedstawicieli pozostałych organów szkoły.

             Zebrania te są protokołowane.

§ 13.1.1.Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania

              i kształcenia młodzieży.
              Formy wspołdziałania, zadania oraz sposoby wspolpracy omówione 
             
są szczegółowo w corocznie opracowywanym i zatwierdzanym przez 
             
radę pedagogiczną planie dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczym

             szkoły.

         2. Współdziałanie rodziców i nauczycieli w sprawach wychowania

            i kształcenia młodzieży odbywa się między innymi poprzez organizowanie

             zebrań wychowawczych z rodzicami oraz indywidualne rozmowy.

         3. Wychowawca jest zobowiązany przeprowadzać   zebrania z rodzicami w

              ciągu całego roku szkolnego:

            1/ śródsemestralne do 30 września ,

            2/ po zakończeniu I semestru,

            3/ śródsemestralne - miesiąc przed zakończeniem zajęć,     

         4. Rozmowy indywidualne  wychowawca przeprowadza z rodzicami

             w sytuacjach koniecznych na wniosek własny, innych nauczycieli

             lub rodziców.

          5. Na zebraniach z rodzicami wychowawca przekazuje rodzicom

               informacje o :

             1/zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych klasy

               i szkoły,

             2/przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania

                uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,

             3/zachowaniu, postępach i przyczynach trudności w nauce oraz

                uczęszczaniu na zajęcia lekcyjne,

             4/bieżących postanowieniach dyrektora szkoły i rady pedagogicznej,

             5/udziela porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia

                uczniów.

§ 14.1.1.W Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego

            im.W.Witosa  może działać rada szkoły, jeżeli pozostałe organy

            szkoły stwierdzą potrzebę jej powołania.

          2. Powstanie  rady szkoły pierwszej kadencji organizuje dyrektor

             szkoły na łączny wniosek dwóch spośród następujących organów

             szkoły  :

            a/ rady pedagogicznej,

            b/ komitetu rodzicielskiego,

            c/ samorządu uczniowskiego.

          3. W skład rady szkoły mogą wchodzić w równej liczbie :

            a/ nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli uczących we wszystkich

                szkołach wchodzących w skład zespołu, reprezentujący nauczycieli

                przedmiotów teoretycznych, zajęć praktycznych oraz wychowawców

                 internatu,

            b/ rodzice wybrani przez ogół rodziców uczniów uczęszczających do

                wszystkich szkół wchodzących w skład zespołu,

            c/ uczniowie wybrani przez ogół uczniów ze wszystkich szkół

                 wchodzących w skład zespołu.

          4. Rada szkoły powinna liczyć co najmniej 9 osób.

          5. Kadencja rady szkoły trwa 3 lata.

          6. Rada szkoły uchwala regulamin swej działalności oraz wybiera

             spośród swych członków przewodniczącego.

          7. Zebrania rady szkoły są protokołowane.

          8. Dyrektor szkoły może uczestniczyć w posiedzeniach rady szkoły

              z prawem głosu doradczego.

§ 14.2. Do chwili powołania rady szkoły zadania jej wykonuje rada pedagogiczna

            zespołu szkół po zasięgnięciu pisemnej opinii pozostałych

           organów szkoły.

 

          

 

 

 

 

   

          

 

 

 

              

                         ORGANIZACJA  SZKOŁY

 

§ 15.1.1.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym

            roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez

           dyrektora szkoły na podstawie planów nauczania oraz planu finansowego

             szkoły.

         2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.

         3. Przeciętna liczba uczniów w oddziale wynosi w zasadzie 25 - 35.

 

§ 15. 2.Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć

           dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć

          ustalony na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły z

           uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

§ 15.3. Zasady podziału oddziału na grupy na zajęciach z przedmiotów

           teoretycznych i praktycznej nauki zawodu określa § 7. 2.niniejszego statutu.

 

§ 15.4.1.Zajęcia praktyczne realizowane są w gospodarstwie pomocniczym

           mieszczącym się na terenie obiektu,  w wybranych gospodarstwach

           rolnych oraz innych jednostkach obsługujących rolnictwo.

         2. Zgodnie z obowiązującymi planami nauczania w szkole organizuje

            się praktyki zawodowe śródroczne i zajęcia praktyczne. W przypadku

             organizowania praktyk zawodowych podczas wakacji ulega od-

            powiedniemu skróceniu czas trwania zajęć szkolnych dla uczniów

            danej klasy.

            Czas trwania zajęć praktycznych i praktyk  - zgodnie z obowiązującymi

             przepisami.

 

§ 15.5.Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych na praktyki

           pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy

          dyrektorem  szkoły a odpowiednimi  władzami szkoły wyższej.

 

§ 15.6.1.W szkole funkcjonuje stołówka, z której mogą korzystać uczniowie

             i pracownicy szkoły.

          2. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala

             dyrektor szkoły na posiedzeniu zespołu kierowniczego po wcześniejszej

              konsultacji z komitetem rodzicielskim i samorządem uczniowskim oraz

              kierownikiem internatu.

         3. Utworzono środek specjalny – usługi stołówkowe.

                                           

§ 15.7.1.Szkoła prowadzi internat, z którego korzystają uczniowie mieszkający

            w znacznej odległości od szkoły.

          2. Internat jest częścią szkoły i prowadzi swą działalność przez cały rok

              szkolny.

          3. Prawa i  obowiązki wychowanka oraz szczegółowe zasady działalności

               internatu określa regulamin internatu stanowiący załącznik do statutu                 

               szkoły.

          4. Wychowawcy internatu są członkami rady pedagogicznej.

          5. Wyżywienie w internacie jest całkowicie odpłatne, ale w celu obniżenia

               kosztów wyżywienia szkoła prowadzi produkcję ogrodniczą.

             Uczniom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji materialnej komitet

               rodzicielski może częściowo pokryć koszty wyżywienia.

          6. Odpłatność za zakwaterowanie ustalana jest przez dyrektora szkoły

              na posiedzeniu zespołu kierowniczego po zasięgnięciu opinii komitetu

               rodzicielskiego i samorządu uczniowskiego oraz kierownika internatu.

          7. Odpłatność za zakwaterowanie nie może przekraczać 50% kosztów

              utrzymania internatu  ; pozostałe koszty pokrywane są z budżetu

               szkoły i stanowią jedną z form pomocy szkoły dla ucznia.

          8. Skreślenie z listy wychowanków może nastąpić jedynie na podstawie

              uchwały rady pedagogicznej.

         9.  Utworzono środek specjalny – zakwaterowanie.

 

§ 15.8.1.W szkole funkcjonuje biblioteka służąca realizacji potrzeb i zainteresowań

               uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły,  doskonaleniu

               pracy nauczyciela.

          2.Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy

              szkoły.

          3. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają gromadzenie i opracowywanie

               zbiorów, korzystanie ze zbiorów w czytelni oraz wypożyczanie

              ich poza bibliotekę, prowadzenie przysposobienia czytelniczo-

               informacyjnego uczniów.

          4.Godziny pracy nauczyciela - bibliotekarza są dostosowane do potrzeb

              uczniów dojeżdżających i mieszkających w internacie oraz potrzeb

              nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY  SZKOŁY

 

§ 16.1.1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych,

             administracyjnych i pracowników obsługi.

          2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają

             odrębne przepisy.

 

§ 16.2.1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawcza oraz jest

               odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także za bezpieczeństwo

                powierzonych jego opiece uczniów.

          2. Nauczyciel jest odpowiedzialny w szczególności za :

            a/ życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,

            b/ prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,

            c/ powierzone mu pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt

                szkolny oraz estetykę klasopracowni,

            d/ wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności

                i zainteresowań,

            e/ bezstronną i obiektywną  ocenę uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie

                 wszystkich uczniów,

            f/ udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych

                w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,

            g/ doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu

                 swej wiedzy merytorycznej,

            h/ systematyczną współpracę z rodzicami i samorządem uczniowskim

                oraz innymi organami szkoły.

 

§ 16.3.1.Nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą następujące

            zespoły przedmiotowe:

            a/ zespół przedmiotów ogólnokształcących

            b/ zespół przedmiotów zawodowych

          2. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący zespołu.

          3. Cele i zadania zespołu obejmują :

               a/ organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów

                 realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania

                 przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie

                 wyboru programów nauczania,

               b/ wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów

                 oraz sposobów badania wyników nauczania,

               c/ organizowanie wewnątrzszkolnego  doskonalenia zawodowego

                 oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

               d/ współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych

                 a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

               e/ wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich

                 innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

 

 

 

§ 16.4.1.Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej

            nad uczniami, a w szczególności :

            a/ tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego

               uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

            b/inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

            c/ podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów

              w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami

              społeczności szkolnej

          2. Wychowawca w celu realizacji swych zadań podejmuje następujące

             działania :

             a/ otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

             b/ planuje i organizuje z uczniami i ich rodzicami  różne formy życia       

               zespołowego, rozwijającego jednostki i integrujące zespół uczniowski,

             c/ ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji

               wychowawcy,

             d/ współdziała z innymi nauczycielami uczącymi w jego klasie w

                  sprawach oddziaływań wychowawczych oraz pracy indywidualnej z

                 uczniem,

            e/ utrzymuje stały kontakt z rodzicami wychowanków organizując

                spotkania z ogółem rodziców oraz rozmowy indywidualne,

            f/ współpracuje z osobami i jednostkami świadczącymi kwalifikowaną

                pomoc pedagogiczną i psychologiczną.

          3. Wychowawca klasy dostosowuje tematykę lekcji wychowawczych

                i form pracy wychowawczej odpowiednio do wieku  i potrzeb uczniów

               rodzaju szkoły oraz warunków środowiska.

           4. Zasady współpracy wychowawcy z rodzicami i innymi nauczycielami

               określa §13.1.1. statutu szkoły.

           5. Wychowawca w swej pracy wychowawczo-opiekuńczej ma prawo

                i obowiązek korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej

                placówek oświatowych i naukowych.

           6. Działanie nauczycieli wychowawców powinno być zgodne z

               regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów statutem

               szkoły i innymi przepisami.

 

§16.5.1. Wszyscy nauczyciele szkoły są zobowiązani przez dyrektora szkoły

              do pełnienia dyżurów w czasie przerw w budynku szkoły oraz w

              internacie.

          2. Szczegółowy harmonogram dyżurów jest ustalany przez dyrektora szkoły

              i zatwierdzany przez radę pedagogiczną jako jeden z dokumentów

              organizacji roku szkolnego.

 

§16. 6.  Tryb powołania i odwołania nauczyciela - wychowawcy określa §7.3.1-3

              statutu szkoły.

 

§16.7.1. Wychowawca klasy ma obowiązek poinformowania rodziców tych

               uczniów, którzy mają trudności z nauką i mogą być sklasyfikowani

               z ocenami niedostatecznymi.

          2. Informowanie rodziców o zaistniałej sytuacji winno mieć miejsce

              w nieprzekraczalnym terminie 30 dni przed zakończeniem klasyfikacji

              semestralnej lub rocznej.

          3. Wychowawca klasy informuje rodziców na ogólnym zebraniu

              zorganizowanym na miesiąc przed zakończeniem klasyfikacji lub w

              trakcie rozmowy indywidualnej z rodzicem lub prawnym opiekunem.

          4. W przypadku, gdy rodzice lub prawni opiekunowie nie uczestniczą

              w zebraniu ogólnym jak również nie kontaktują się z wychowawcą,

              informacje o wynikach w nauce i zachowaniu ucznia przekazuje się

              telefonicznie lub wysyła się listownie za pośrednictwa ucznia lub poczty.

              Z wykonanej czynności sporządza się notatkę w dzienniku.

              

 

 

 

             

 

 

 

            

 

 

 

            

                      UCZNIOWIE  SZKOŁY

 

§17.1.1. Przyjmowanie uczniów do szkół wchodzących w skład  zespołu

              przeprowadza się zgodnie z przepisami w sprawie warunków

              przyjmowania uczniów do szkół - § 23 pkt 2 rozporządzenia MENiS z

             dnia 20 lutego 2004r , Dz. U. Nr 26, poz.232. oraz aktualnymi

             rozporządzeniami Kuratorium Oświaty.

          2. Do Technikum oraz Liceum Profilowanego, Ogólnokształcącego

              przyjmowani są uczniowie, którzy ukończyli gimnazjum

              i nie przekroczyli 18 roku życia,  posiadają odpowiedni

              do specyfiki szkoły i zawodu stan zdrowia poświadczony zaświadczeniem

              lekarskim wydanym na podstawie badań przeprowadzonych przez

              lekarza medycyny pracy.

          3. Do Zasadniczej Szkoły Rolniczej przyjmowani są uczniowie, którzy

              ukończyli gimnazjum, nie przekroczyli 18 roku życia oraz

               posiadają odpowiedni do specyfiki szkoły i zawodu stan zdrowia

              poświadczony zaświadczeniem lekarskim wydanym na podstawie

              badań przeprowadzonych przez lekarza medycyny pracy.

              Kandydaci do Zasadniczej Szkoły Rolniczej przyjmowani są na

              podstawie wyników ukończenia szkoły gimnazjum.

         4. W liceum ogólnokształcącym na poziomie rozszerzonym realizowane są

              następujące przedmioty:

               a) język polski,

              b) język angielski,

              c)  język niemiecki.

         5. Kandydaci składając podania akceptują koszty związane z kształceniem w

              określonym zawodzie:

1)    Technik Ekonomista

-         obligatoryjnie jak profile ogólnokształcące

2)     Liceum Ogólnokształcące

-         buty sportowe

-         spodenki gimnastyczne

-         tenisówki na białej podeszwie na salę gimnastyczną

-         dresy sportowe

-         podkoszulka sportowa

3)    Technik Weterynarii

a) strój roboczy do zajęć

-         czapka

-         spodnie + bluza (ubranie robocze)

-         fartuch

-         buty robocze

b) zaświadczenie lekarskie do prawa jazdy kategorii B

c) Opłata za egzamin na prawo jazdy kategorii B

 

4)    Technik Ogrodnik, Technik Żywienia i Technik Rolnik

a) zaświadczenie lekarskie do prawa jazdy kategorii B i T

b) Opłata za egzamin na prawo jazdy kategorii B i T

c) strój roboczy

-         kombinezon lub ubranie robocze (spodnie + bluza)

-         buty przemysłowe

-         beret

d) badanie lekarskie SANEPID

e) strój roboczy do zajęć w kuchni

-         czepek

-         spodnie + bluza

-         fartuch

-         buty

5)    Technik Leśnik

a) strój roboczy

-         kombinezon  lub ubranie robocze (spodnie + bluza)

-         buty przemysłowe

-         beret

-         kurtka robocza ocieplana

b) strój galowy leśnika

-         spodnie

-         marynarka

-         koszula

-         krawat

-         sweter

-         dystynkcje

-         półbuty

§17.2.1. Prawa i obowiązki ucznia określa szczegółowo statut szkoły.

          2. Uczeń ma prawo do:

             a/ właściwie zorganizowanego procesu kształcenia prowadzonego

                 zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

             b/ obiektywnego i starannego oceniania poziomu swej wiedzy

                 i umiejętności ,

             c/ korzystania z pracowni przedmiotowych wyposażonych w nowoczesne

                 pomoce dydaktyczne,

             d/ korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej i czytelni,

             e/ zapoznanie jego i jego rodziców z zasadami oceniania, klasyfikowania

                 i promowania oraz możliwości zwolnienia z nauki niektórych

                 przedmiotów,

              f/ informacji o przewidywanych dla niego ocenach semestralnych

                 i rocznych udzielonej przez nauczyciela na tydzień przed

                 klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej,

              g/ składania egzaminy sprawdzającego, poprawkowego i klasyfikacyjnego

                  zgodnie z odrębnie obowiązującymi przepisami,

              h/ uczestniczenie w różnych formach zajęć pozalekcyjnych

                  organizowanych przez szkołę,

               i/ opieki wychowawczej zapewniającej uczniowi ochronę zdrowia

                  i życia i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej

                  i psychicznej,

               j/ poszanowania jego przekonań religijnych i godności osobistej,

              k/ korzystania z internatu i stołówki szkolnej,

               l/ korzystania z oferowanej przez szkołę pomocy materialnej w postaci

                  jednorazowego zasiłku losowego, nieodpłatnego korzystania z

                  wyżywienia w stołówce szkolnej lub zakwaterowania w internacie.

                  Pomoc materialną przyznaje Szkolna Komisja d/s pomocy materialnej,

                  w skład której wchodzą przedstawiciele rady pedagogicznej

                  i samorządu uczniowskiego.

                   Warunki, tryb przyznawania i wypłacania oraz wysokość pomocy

                   materialnej określają odrębne przepisy.

                ł/ podmiotowego i  życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno-

                    wychowawczym,

               m/ swobodnego wyrażania swego zdania i opinii dotyczących życia

                    szkoły i spraw ucznia, działanie w samorządzie uczniowskim i innych

                    organizacjach działających w szkole,

               n/ rozwijania swych zainteresowań i zdolności ,

               o/ pomocy innych uczniów lub nauczycieli w przypadku trudności

                   w nauce,

               p/ korzystania z pomocy psychologa i pedagoga,

               r/  opieki medycznej w miarę możliwości jakimi dysponuje szkoła,

               s/ pomocy i opieki w przypadku poszkodowania będącego następstwem

                  nieszczęśliwego wypadku, któremu uczeń uległ na terenie szkoły.

           3. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie

                szkoły, a zwłaszcza:

a.       systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych,
zajęciach praktycznych oraz w życiu szkoły,

b.     systematycznego uczenia się i poszerzania zasobu swych umiejętności,

c.     przestrzegania regulaminu gospodarstwa szkolnego i internatu,

d.     właściwego zachowania się w stosunku do nauczycieli, wychowawców,
innych pracowników szkoły oraz koleżanek

     i kolegów,

e.      wykonywania poleceń dyrektora szkoły, nauczycieli i wychowawców,

f.       okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły oraz
koleżankom i kolegom,

g.      przestrzegania przepisów bezpieczeństwa w czasie pobytu na terenie
całego obiektu szkolnego,

h.      dbania o własne i cudze zdrowie i życie oraz higienę osobistą,

i.        dbania o właściwy stan sprzętu szkolnego i pomocy znajdujących się
we wszystkich pomieszczeniach szkoły,

j.        dbania o ład i porządek na terenie całego obiektu szkolnego,

k.      godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz,

l.         w czasie lekcji obowiązuje zakaz używania przez uczniów telefonów 
komórkowych, szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kradzież telefonów,

ł.   na terenie szkoły obowiązuje zakaz przynoszenia i używania

     niebezpiecznych przedmiotów, np.: gazów łzawiących itp.

m.   na terenie szkoły obowiązuje strój licujący z godnością ucznia
(schludny, czysty, skromny itp.),

n.      uczniów Technikum w zawodzie technik leśnik obowiązuje mundur wyjściowy,
dopuszcza się wyznaczenie w danym roku szkolnym dni bezmundurowych,

o.     uczeń może mieć w ciągu dwie prace sprawdzające, które powinny być
sprawdzone i oddane w ciągu 2 tygodni; kartkówki z  bieżących lekcji powinny
być oddane w ciągu 7 dni.

p.     przestrzegania regulaminu zwalniania z zajęć szkolnych, internatu, zajęć praktycznych:

-         każdy uczeń zobowiązany jest do posiadania dzienniczka zwolnień
z wzorami podpisów rodziców oraz podpisem wychowawcy klasy,

-         podstawą zwolnienia ucznia ze szkoły jest pisemna prośba rodziców
w dzienniczku zwolnień podpisana przez nauczycieli uczących
w danym dniu oraz zaakceptowana przez wychowawcę klasy
własnoręcznym podpisem,

-         jeżeli wychowawca klasy jest nieobecny  w szkole, to zwolnienie
ucznia akceptuje wicedyrektor lub dyrektor szkoły,

-         jeżeli uczeń jest jednocześnie wychowankiem internatu to podstawa
zwolnienia go z internatu po południu jest pisemna prośba rodziców
w dzienniczku zaakceptowana przez nauczyciela-wychowawcę
internatu lub kierownika internatu,

-         jeżeli rodzic wyraża zgodę, aby wychowanek internatu w określonych
przypadkach (biblioteka, kurs językowy, zajęcia sportowe) zwalniał się
do domu bądź do Piotrkowa Tryb. więcej niż raz w tygodniu,
jest zobowiązany umieścić tę informację w dzienniczku zwolnień ucznia,

-         jeżeli uczeń ma w danym dniu zajęcia praktyczne, podstawą zwolnienia
jest podpis nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz wychowawcy klasy,
a w przypadku nieobecności wychowawcy kierownika szkolenia praktycznego.

§17.3.1. W szkole ustanowiony jest system nagradzania i karania uczniów.

          2. Dla uczniów szkoły ustalono następujące rodzaje nagród i warunki ich

              przyznawania:

             a/ pochwała ustna wobec klasy udzielona przez nauczyciela lub

                 wychowawcę,

             b/ pochwała ustna wobec całej społeczności uczniowskiej udzielona

                 przez dyrektora szkoły,

             c/ świadectwo z wyróżnieniem jest przyznawane uczniom, którzy uzyskali

                  średnią ocen obowiązkowych zajęć edukacyjnych min. 4,75.

             d/ formą wyróżnienia może być list gratulacyjny dla rodziców uczniów lub

                 dyplom,

 

             e/ nagrody książkowe dla uczniów, którzy w klasyfikacji rocznej

                 otrzymali najwyższe średnie ocen w klasie oraz tych, którzy w danym

                 roku szkolnym wykazali się 100% frekwencją na zajęciach szkolnych,

             f/ w przypadku klasy uzyskującej bardzo słabe wyniki w nauce nagrodę

                książkową otrzymuje, bez względu na uzyskaną średnią ocen ,

                najlepszy uczeń z tej klasy,

             g/ nagrody rzeczowe dla uczniów szczególnie wyróżniających się

                 w reprezentowaniu szkoły na zewnątrz / olimpiady, konkursy, zawody

                 sportowe/,

              h/ dofinansowanie lub całkowite sfinansowanie z funduszy komitetu

                  rodzicielskiego wyjazdu do teatru dla klasy, która w corocznym

                  współzawodnictwie zajęła pierwsze miejsce,

               i/ wpisanie do Złotej Księgi Szkoły uczniów, kończących szkołę,

                  którzy uzyskali średnią ocen z całego cyklu kształcenie nie niższą

                  niż 4,50 - dla uczniów kończących szkołę średnią oraz 4,25 - dla

                  uczniów kończących szkołę zasadniczą.

        3. Dla uczniów szkoły ustalono następujące rodzaje kar stosowanych

            w przypadkach negatywnego zachowania się uczniów i nie przestrzegania

            przez nich postanowień statutu szkoły:

             a/ upomnienie pisemne z wpisaniem do akt,

             b/ nagana ustna udzielona przez nauczyciela lub wychowawcę  bez

                obecności osób trzecich i odnotowana w aktach ucznia,

            c/ nagana ustna udzielona przez dyrektora szkoły jedynie w obecności

                 rodziców lub prawnych opiekunów i odnotowana w aktach ucznia,

            d/ skreślenie z listy uczniów.

         4. Skreślenie ucznia z listy uczniów może nastąpić w przypadku :

             a/ celowego narażenia zdrowia i życia swego i innych,

             b/ ciążenia na uczniu wyroku sądowego, który uniemożliwia

                  wykonywanie przez niego obowiązków ucznia,

             c/ długotrwałej / ponad 30 dni/, nieusprawiedliwionej nieobecności,

                 pod warunkiem, że wykorzystano wszystkie możliwe sposoby

                 porozumienia się z uczniem jego rodzicami lub prawnymi opiekunami

                  i nie przyniosły one oczekiwanego skutku,

             d/ drastycznego i rażącego naruszenia przez ucznia dyscypliny i porządku

                  na terenie szkoły oraz naruszenia godności osobistej nauczyciela lub

                  innego pracownika szkoły.

 

§ 17.4.1.Szkoła ma obowiązek informowania  rodziców lub prawnych opiekunów

              o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary

           o sposobie  i terminie odwołania się.

          2.Skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły dokonuje dyrektor szkoły

             na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po zasięgnięciu pisemnej

               opinii samorządu uczniowskiego.

          3. Nie zasięgnięcie opinii samorządu powoduje cofnięcie decyzji

              o skreśleniu.

          4. Skreślenie ucznia z listy uczniów następuje w formie decyzji

               administracyjnej zgodnie z art.39 ust.2 ustawy o systemie oświaty z dnia

               7 września 1991r.oraz art.107 kodeksu postępowania administracyjnego.

          5. Uczniowi, jego rodzicom lub prawnym opiekunom przysługuje

              prawo wniesienia odwołania od w/w decyzji do Starostwa Powiatowego

               w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem dyrektora szkoły

              w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

          6. Przed upływem terminu wniesienia odwołania decyzja nie ulega

              wykonaniu a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie

               decyzji.

           7. Uczeń ma prawo dochodzić swoich praw, gdy nie są respektowane.

               Od zastosowanej kary (upomnienia, nagany) może się odwołać w ciągu

               3 dni do dyrektora, a w przypadku kary wymierzonej przez dyrektora do

               jednostki nadrzędnej.

           8. Odwołanie ucznia, rodziców lub prawnych opiekunów złożone w formie

               pisemnej dyrektor szkoły przesyła w ciągu 7 dni do Starostwa

               Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim.        

           9. W przypadku zaistnienia nowych okoliczności działających na korzyść

               ucznia dyrektor szkoły może cofnąć swą decyzję o skreśleniu z listy

               uczniów.

          10. Cofnięcie decyzji ma formę pisemną i należy do niego dołączyć

                wyciąg z protokołu rady pedagogicznej opisującego zdarzenie

                oraz uchwałę rady pedagogicznej podjętą w tej sprawie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 

§18.1.1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.     Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego posiada

pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład,

          zawierającą pełną nazwę Zespołu .

     3. Szkoły wchodzące w skład Zespołu posiadają pieczęcie urzędowe

         zawierające pełną nazwę szkoły.

 

§18.2.1. Szkoła posiada własny ceremoniał szkolny.

          2. Szkoła prowadzi „Kronikę szkoły”.

 

§18.3.1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi

               przepisami.

     2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej

         określają odrębne przepisy.

 

§18.4.1. Statut szkoły został opracowany na podstawie Ustawy o systemie

              oświaty z dnia 7 września 1991 roku oraz innych przepisów wydanych

              na jej podstawie.

          2. Zmiany do statutu szkoły ustalane są przez radę pedagogiczną

              i wprowadzane w formie uchwał rady pedagogicznej.

 

§18.5.1 Statut szkoły obowiązuje od dnia 1 września 2006.

 

 

 

 

        Z A Ł Ą C Z N I K I :

 

        1. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu

            statutu Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego

            im. Wincentego Witosa w Bujnach.

        2. Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 26.11.1997r. dotyczące zmian

             w związku z powołaniem Centrum Kształcenia Praktycznego .

        3. Regulamin Internatu.

        4. Regulamin Gospodarstwa Pomocniczego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     UCHWAŁA

 

       

                Rady   Pedagogicznej  z dnia 12 września 2006 roku

                            w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu    

Statutu Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im.Wincentego Witosa w Bujnach

 

 

 

         Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu 12 września 2006r. w obecności

 36 swych członków jednogłośnie podjęła uchwałę o przyjęciu ujednoliconego Statutu   Zespołu   Szkół    Rolniczych  Centrum  Kształcenia Praktycznego

im. Wincentego Witosa w Bujnach po wprowadzeniu zmian z dnia 12 września

2006r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               R E G U L A M I N

             MIESZKAŃCÓW   INTERNATU

 

        przy  Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia

         Praktycznego imienia Wincentego Witosa w Bujnach

 

I. MIESZKANIEC INTERNATU  MA  OBOWIĄZEK

 

     1. Dbać o honor internatu, godnie go reprezentować, znać i wzbogacać

         jego dobre tradycje.

     2. Systematycznie uczyć się, wzbogacać swą wiedzę, wykorzystywać jak

         najlepiej czas i warunki do nauki.

3.     Współuczestniczyć w organizacji pracy i wypoczynku młodzieży

     mieszkającej w internacie.

4.     Udzielać współmieszkańcom pomocy w nauce.

5.     Utrzymywać czystość i estetykę pomieszczeń mieszkalnych, rekreacyjnych

     oraz otoczenia internatu.

    6.  Uczestniczyć w samoobsłudze koleżeńskiej w stołówce oraz nie wynosić

         z niej naczyń.

7. Uczestniczyć w pracach społecznie użytecznych na rzecz szkoły, internatu

     i środowiska.

     8. Dokonywać drobnych napraw oraz wykonywać urządzenia  lub ozdoby

         służące poprawie estetyki i warunków życia w internacie.

     9. Współuczestniczyć w podejmowaniu zadań i realizacji ich przez własną

          grupę oraz inne grupy wychowawcze.

    10. Regularnie dokonywać opłat za wyżywienie w internacie.

    11. Okazywać szacunek wychowawcom i pozostałym pracownikom.

    12. Przeciwdziałać przejawom nieprawidłowości, nieodpowiedzialności

          oraz lekceważenia obowiązków mieszkańca internatu.

    13. Stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym,

          przeciwdziałać wszelkim przejawom brutalności.

    14. Dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów , wystrzegać się

           się wszelkich szkodliwych nałogów, nie palić tytoniu, nie spożywać

           alkoholu.

     15. Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru .

     16. Na terenie internatu chodzić w obuwiu zastępczym.

     17. Przestrzegać ciszy nocnej w godzinach  22oo  -  6oo.

     18. Przestrzegać ustaleń władz szkolnych i wszelkich innych przepisów.

 

 

 

 

 

 

1

     II.    MIESZKANIEC  INTERNATU    MA   PRAWO :

              1. Korzystać z zakwaterowania, opieki lekarskiej oraz odpłatnego

                  całodziennego wyżywienia.

              2. Korzystać z pomocy i urządzeń dydaktycznych internatu służących

                  do nauki własnej, rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień.

                    3. Uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie

                  oraz w porozumieniu z wychowawcą w innych zajęciach

                  prowadzonych  przez placówki i organizacje wychowawcze i społeczne

                  w środowisku.

             4. Korzystać z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów

                  osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki

                  i zamieszkania w internacie.

              5. Przyjmować odwiedzających rodziców/opiekunów/ i inne osoby

                  za wiedzą wychowawców.

             6. Współuczestniczyć w decydowaniu o sprawach wychowawczych

                   i organizacyjnych internatu.

              7. Zgłaszać wychowawcom  problemy z prośbą o wyjaśnienie  i pomoc

                   w ich rozwiązywaniu.

              8.  Wykorzystać w pełni czas przewidziany w dobowym rozkładzie

                    dnia na wypoczynek.

              9.  Wybierać i być wybieranym do władz samorządu internatu oraz

                    wykonywać powierzone funkcje.

             10. Dbać o własną godność .

             11. Zapoznać się z uwagami dotyczącymi jego zachowania, znajdującymi

                   się w zeszycie uwag.

             12. W uzasadnionych przypadkach korzystać z audycji radiowych

                     i telewizyjnych po godzinie 22oo za zgodą wychowawców.

             13. W czasie nauki własnej korzystać z audycji popularno-naukowych

                    za zgodą wychowawców, pod warunkiem, że nie zakłóci to

                    nauki innym mieszkańcom internatu.

              14. W czasie wolnym wychodzić poza obręb internatu po uprzednim

                    zwolnieniu się u  wychowawcy.

              15. Wyjeżdżać do domu w każdą sobotę, niedzielę i święta oraz inne

                    dni wolne po uzgodnieniu z wychowawcą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

2

    III.  WYRÓŻNIENIA   I   NAGRODY :

     

Za wzorową i przykładną postawę wychowanek może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody :

         1. pochwała wychowawcy wobec grupy,

         2. pochwała kierownika internatu wobec ogółu wychowanków,

         3. list pochwalny wychowawcy i kierownika internatu do rodziców,

         4. wyróżnienie wychowanka przez dyrektora szkoły wobec wszystkich

              uczniów,

          5. dyplom uznania,

          6. nagroda rzeczowa.

 

  IV.   KARY :

 

Za nieprzestrzeganie regulaminu internatu, za lekceważenie obowiązków  wychowanka internatu, a także za naruszenie porządku w internacie wychowanek może być ukarany :

         1. upomnieniem wychowawcy wobec grupy,

         2. upomnieniem lub naganą kierownika internatu,

         3. upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły,

         4. powiadomieniem rodziców o nagannym zachowaniu.

 

 V.  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE.

 

       1. Za szczególnie rażące naruszenie współżycia społecznego, szkodliwy

          wpływ na społeczność uczniowską oraz w przypadku niewywiązywania się

          z obowiązków wychowanek może utracić prawo zamieszkania w internacie

        2. Decyzję o pozbawieniu wychowanka prawa do zamieszkania w internacie

             podejmuje dyrektor szkoły na wniosek rady pedagogicznej.

        3. Usunięcie wychowanka z internatu następuje po wyczerpaniu innych

            środków wychowawczych.

        4. Od decyzji dyrektora szkoły przysługuje wychowankowi prawo odwołania

            zgodnie z odrębnymi przepisami.

        5. Wychowanek skreślony z listy uczniów traci prawo do zamieszkania

            w internacie.

        6. Wychowanek podejrzany o popełnienie czynu zabronionego prawem

            może pozostać w internacie do czasu ostatecznego wyjaśnienia sprawy.

        7. Niniejszy regulamin jest zgodny ze statutem szkoły.

        8. Dyrekcja szkoły i kierownik internatu nie ponosi odpowiedzialności za

            rzeczy zaginione na terenie placówki.

        9. Regulamin obowiązuje od dnia 7 kwietnia 1998r.

 

 

 

 

 

3

 

                                                               UCHWAŁĄ

 

                   Rady Pedagogicznej z dnia 26.11.1997r. zostały

                   wprowadzone zmiany do  Statutu Szkoły :

 

 

 

         1. Centrum ma oddzielny Statut.

         2. W Zespole Szkół planuje się  powołanie  zastępcy dyrektora do spraw

              Centrum.

              3. Rada Pedagogiczna Centrum jest odrębna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Opinia   Komitetu  Rodzicielskiego

                                      o statucie   szkoły

 

 

         Komitet Rodzicielski na zebraniu w dniu  31 marca 1998r.

został zapoznany z jednolitym tekstem statutu Zespołu Szkół Rolniczych

Centrum Kształcenia Praktycznego im.Wincentego Witosa  w  B u j n a c h.

Braliśmy udział w opracowywaniu kompetencji  i  zadań komitetu rodzicielskiego.  Statut opiniujemy pozytywnie , nie budzi on zastrzeżeń.

 

 

Bujny, dnia 31 marca  1998r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Opinia   Samorządu  Uczniowskiego

                                      o statucie szkoły

 

 

         Samorząd  szkolny pozytywnie opiniuje statut Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Wincentego Witosa w Bujnach

Zostaliśmy zapoznani z całością statutu, który nie budzi zastrzeżeń. Treści

zawarte w statucie są sformułowane jasno i przejrzyście.

 

 

Bujny dnia  2 kwietnia  1998 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       REGULAMIN

            SAMORZĄDU    UCZNIOWSKIEGO

 

A. WSTĘP

     1. Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia

         Praktycznego im. Wincentego Witosa w Bujnach działa w oparciu

         o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.

    2. Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły.

         Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek

         partii politycznej.

   3. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.

   4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły

       i innymi  przepisami prawa.

 

B.  WŁADZE   SAMORZĄDU

 

I.1.Władzami Samorządu są :

         a/Rada Samorządu Uczniowskiego

         b/ Zarząd

         c/ Komisja Rewizyjna.

 

  2. Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą wszyscy przewodniczący

         samorządów klasowych. Członkiem Rady jest również Przewodniczący

      Samorządu  Uczniowskiego.

 

  3. Do kompetencji Rady należy :

         a/ uchwalanie Regulaminu Samorządu i innych  uregulowań wewnętrznych

              oraz wprowadzanie wszelkich zmian i poprawek,

         b/ wybór i odwoływanie przedstawicieli uczniów do Rady Szkoły,

         c/ uchwalanie wysokości składek członkowskich - składki muszą być

              zatwierdzane przez więcej niż 2/3 uczniów szkoły,

         d/ uchwalanie budżetu ,

         e/ wybór Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Wyborczej do przeprowadzenia

              wyborów do władz Samorządu,

         f/ wybór opiekuna Samorządu Uczniowskiego z ramienia Rady

             Pedagogicznej,

         g/ podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania

             Samorządu,

         h/ powoływanie komisji oraz ich przewodniczących.

 

 

 

 

 

                                              

 

  4. Pierwsze posiedzenie Rady Samorządu Uczniowskiego odbywa się

      w przeciągu 7 dni po wyborach.

  5.  Na pierwszym posiedzeniu Rada spośród swoich członków wybiera

       Przewodniczącego i Sekretarza.

  6. Zebrania Rady odbywają się raz na dwa miesiące. Zebrania zwołuje

       i prowadzi Przewodniczący lub upoważniona osoba.

  7. Wszystkie zebrania Rady są protokółowane.

  8. W zebraniach Rady mogą uczestniczyć przedstawiciele Zarządu, Komisji

       Rewizyjnej oraz Opiekun Samorządu.

   9. Prawo głosu mają jedynie członkowie Rady.

  10. Rada dokonuje wyboru przedstawicieli uczniów do Rady Szkoły.

 

II.1. Zarząd kieruje bieżącą pracą Samorządu Uczniowskiego.

    2. Zarząd składa się z 7 uczniów : Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego,

        Sekretarza, Skarbnika oraz 3 członków.

    3. Powołanie Zarządu odbywa się na drodze wyborów tajnych i powszechnych,

        w których uczestniczą wszyscy uczniowie szkoły.

    4. Do kompetencji i zadań Zarządu należy :

         a/ kierowanie bieżącą pracą Samorządu,

         b/ reprezentowanie Samorządu na niektórych posiedzeniach Rady

             Pedagogicznej, Komitetu Rodzicielskiego, przy ustalaniu planu

              dydaktyczno-wychowawczego szkoły,

         c/ przedstawianie Radzie kwartalnych sprawozdań z pracy Zarządu,

         d/ powoływanie sekcji oraz ich przewodniczących,

         e/ prowadzenie dokumentacji pracy Samorządu,

         f/ opracowanie projektu budżetu i prowadzenie gospodarki finansowej,

         g/ kontaktowanie się z dyrektorem szkoły w sprawach istotnych dla

               uczniów,

         h/ pełnienie roli rzecznika praw uczniów,

         i/  organizowanie różnych form pomocy koleżeńskiej,

         j/ rozstrzyganie sporów między uczniami oraz zapobieganie konfliktom

            pomiędzy uczniem i nauczycielem,

         k/ wyrażanie na piśmie opinii o uczniu w przypadku nagradzania lub

               karania go,

         l/ wyrażanie na piśmie opinii o nauczycielu w przypadku dokonywania

            przez dyrektora szkoły oceny pracy tegoż nauczyciela.

 

            

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

  5. Na własne życzenie w zebraniach Zarządu mogą  uczestniczyć :

      przedstawiciel Komisji Rewizyjnej oraz Opiekun Samorządu.

  6. Zebrania Zarządu odbywają się 1 raz w miesiącu. Zwołuje je i prowadzi

      Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego lub inny członek Zarządu

      przez niego upoważniony.

  7. Wszystkie zebrania Zarządu są protokółowane.

  8. Dokumenty finansowe w imieniu Samorządu podpisuje Skarbnik

      i Przewodniczący  Zarządu.

   9. Pozostałe dokumenty podpisuje Przewodniczący  i Sekretarz Zarządu.

 

III.1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej.

     2. W skład komisji wchodzi 3 członków wybieranych przez Radę.

     3. Zebrania Komisji są protokółowane.

     4. Na pierwszym zebraniu Komisja wybiera spośród swoich członków

          Przewodniczącego Komisji.

 

IV.1.Członkowie Rady, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej mają obowiązek

        aktywnego udziału w pracach Samorządu.

     2. Władze Samorządu mają obowiązek informowania uczniów o ich

          prawach i obowiązkach.

     3. Władze Samorządu zobowiązane są do obrony praw i godności uczniów,

         a także do reprezentowania ich wobec Dyrekcji Szkoły i Rady

         Pedagogicznej.

 

C. KADENCJA   WŁADZ,  WYBORY :

 

V.1. Kadencja wszystkich władz Samorządu trwa jeden rok kalendarzowy.

    2. W chwili odejścia ucznia ze szkoły przestaje on być członkiem Samorządu.

    3. Wybory do władz Samorządu oraz wybory opiekuna Samorządu odbywają

         się tajnie i przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

    4. Wybory organizuje i nadzoruje Komisja Wyborcza powołana przez Radę

         Samorządu.

 

VI.1.Wybory samorządów klasowych odbywają się w terminie do 20 września,

        w każdej klasie osobno przy udziale minimum 2/3 uczniów tej klasy.

     2. Wybory są nadzorowane przez Komisję Wyborczą powołaną przez

          ustępującą Radę.

     3. Wybory Komisji Rewizyjnej odbywają się w październiku przy udziale

           ponad połowy członków Rady.

 

 

 

 

                                              

 

    4. Kandydatów do Komisji Rewizyjnej członkowie Rady zgłaszają

        na piśmie za zgodą kandydata tydzień przed wyborami.

    5. Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego odbywają się w pierwszej

        połowie pażdziernika.

    6. Na początku pażdziernika uczniowie szkoły mogą zgłaszać kandydatów

        na Przewodniczącego Samorządu oraz pozostałych członków Zarządu.

    7. Zgłoszenie musi zawierać pisemną zgodę kandydata.

    8. Wybory Zarządu są tajne i uczestniczą w nich wszyscy uczniowie szkoły.

 

D.  OPIEKUN   SAMORZĄDU :

 

VII.1. Samorząd Uczniowski wybiera nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna

           Samorządu.

      2. Opiekun jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy

           Samorządu.

      3. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy

           Samorządu.

      4. Wyboru Opiekuna dokonuje Rada po zakończeniu wyborów Zarządu

           i Komisji Rewizyjnej.

      5. Kandydatów na funkcję Opiekuna Samorządu zgłaszają uczniowie

          szkoły.

      6. Opiekun jest pośrednikiem między Samorządem, a dyrektorem i Radą

           Pedagogiczną.

      7. Opiniuje Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi projekty działań Samorządu.

 

E.  KOMISJE   I   SEKCJE :

 

VIII.1. Dla realizacji swoich zadań Rada Samorządu może powoływać Komisje,

            a Zarząd - sekcje.

        2. Powoływane komisje lub sekcje mogą mieć charakter stały lub doraźny.

        3. Rada Samorządu jako stałe powołuje : komisję wyborczą i komisję

            regulaminową.

        4. Zarząd jako stałe powołuje : sekcję finansową i sekcję informacyjną.

        5. Organ powołujący komisję lub sekcję określa jej nazwę, okres jej

             istnienia, przewodniczącego, skład osobowy oraz zakres działalności

             i kompetencji.

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

F.  POSTANOWIENIA   KOŃCOWE :

 

IX.1. Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów

          w obecności ponad połowy osób uprawnionych do głosowania.

 

     2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest przedstawiany i omawiany:

         a/ we wszystkich klasach w terminie przed wyborami do Rady Samorządu,

         b/ na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady Samorządu.

 

    3. Regulamin jest udostępniony wszystkim uczniom szkoły.

 

    4. Wnioski dotyczące poprawek do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego

         mogą być zgłaszane przez Zarząd  lub 3 członków Rady.

 

    5. Zgłoszone poprawki muszą być przegłosowane na posiedzeniu Rady.

 

    6. Treść poprawek udostępnia się ogółowi uczniów .

 

    7. Zmiany w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego są uchwalane

        większością  2/3 głosów w obecności ponad połowy członków Rady.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W BUJNACH

 

 

 

Gospodarstwo Pomocnicze  przy Zespole Szkół Rolniczych CKP w Bujnach jest jednostką organizacyjną powołaną  na mocy

Decyzji nr 1/1998   Dyrektora Zespołu z dnia 25 lutego 1998r.  na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991r. w sprawie gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych /Dz.U. Nr 42, poz. 185/ .

 

Gospodarstwo działa zgodnie z  ustawą z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 15 poz.148  z późn. zm./.

 

I.                  Przedmiot i zakres działania.

 

1.     Gospodarstwo jest wyodrębnioną finansowo i organizacyjnie częścią składową Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach stanowiącą bazę kształcenia praktycznego uczniów .

2.     Prowadzi działalność produkcyjną i usługową na podstawie:

- rocznego planu finansowego gospodarstwa zatwierdzonego przez Dyrektora szkoły.

- rocznego arkusza organizacyjnego  szkoły zatwierdzonego przez Radę

  Pedagogiczną.

 

3.     Przedmiotem działalności Gospodarstwa jest;

- kształcenie praktyczne uczniów ZSR CKP

- uprawa gruntów rolnych

-  hodowla zwierząt

-  świadczenie usług rolniczych .

 

II.               Zadania Gospodarstwa Pomocniczego.

 

1. Do zadań gospodarstwa należy prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej   i dydaktycznej, a w szczególności:

·        stosowanie racjonalnych metod zarządzania i organizacji pracy, przestrzeganie uwarunkowań technologicznych oraz terminów wykonywania prac produkcyjnych,

·        stosowanie nowoczesnych technologii produkcji zapewniających osiąganie wysokich wyników produkcyjnych i ekonomicznych odpowiednio do możliwości technicznych i finansowych,

·        utrzymywanie w dobrym stanie technicznym obiektów gospodarstwa,

·        utrzymywanie w należytym stanie technicznym sprzętu rolniczego i wyposażenia ,

·        współpraca z ośrodkami doskonalenia rolniczego i innymi jednostkami rolniczymi w zakresie doświadczalnictwa oraz wdrażania osiągnięć naukowo- badawczych,

·        dbanie o estetykę Gospodarstwa

·        realizacja programu praktycznego nauczania zawodu poprzez:

- włączanie uczniów do wykonywania prac bezpośrednio produkcyjnych w celu   nabycia przez nich podstawowych umiejętności  praktycznych  oraz umiejętności  stosowania zdobytych wiadomości teoretycznych w praktycznym działaniu,

- umożliwienie nauczycielom praktycznej nauki zawodu wyrabiania u młodzieży poszanowania pracy, sprawnego i dokładnego jej wykonania oraz odpowiedzialności  za powierzone zadania,

- umożliwienie nauczycielom zaznajamiania uczniów z organizacją i przebiegiem  procesów produkcyjnych w gospodarstwie jako całości  oraz gałęziach  specjalistycznych,

- umożliwienie nauczycielom praktycznego prezentowania omawianych tematów wynikających z programu nauczania.

 

 

III.           Organizacja  Gospodarstwa

 

 

1.     Gospodarstwo podlega Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Bujnach jako integralna jego część.

2.     Gospodarstwem bezpośrednio zarządza powołany przez Dyrektora  Kierownik Gospodarstwa.

3.     Do zadań kierownika Gospodarstwa należy:

- koordynacja prac w Gospodarstwie,

- nadzór nad prawidłową organizacją zajęć praktycznej nauki zawodu.

- określanie szczegółowych uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności

               bezpośrednio podległych mu pracowników,

- reprezentowanie Gospodarstwa na zewnątrz,

- sporządzanie  planów gospodarczych oraz realizacja planu finansowego,

- wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych,

- bieżąca współpraca z Zespołem Kierowniczym ,

- zabezpieczenie powierzonego mienia .

 

IV.            Zasady gospodarki finansowej i wynagradzania.

 

 

1.     Podstawą gospodarki finansowej Gospodarstwa, prowadzonej przy pomocy rachunku  bankowego jest roczny plan finansowy obejmujący: przychody, w tym dotacje z budżetu, koszty i inne obciążenia, rachunek zysków i strat, stan środków obrotowych,  stan należności i zobowiązań oraz rozliczenia z budżetem.

2.     Gospodarstwo jest samo finansującą  się jednostką , która  pokrywa koszty  swojej działalności z uzyskiwanych przychodów .   

3.     Gospodarstwo planuje produkcję oraz sprzedaje wyroby i usługi  po cenach ustalonych wg ogólnie obowiązujących zasad. Sprzedaż na rzecz własnej jednostki dokonywana jest   wg kosztów własnych.

4.     Zasady i zakres opodatkowania  gospodarstw określają ogólnie obowiązujące przepisy.

5.     W planach finansowych gospodarstwa mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku w przypadku realizowania wyższych od planowanych  przychodów i wydatków pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji,

6.     Gospodarstwo stosuje wynagrodzenia  pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r.w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego / Dz.U. NR 146 poz. 1222 z późn. zm./.

 

V.               Mienie Gospodarstwa.

1.  Gospodarstwo dysponuje nabytym i   wydzielonym mu  mieniem Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała  Rady Pedagogicznej

                                          z dnia 24.10.2007r

 

w  obecności  22  członków przyjęto uzupełnienie do Statutu

Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego

im. W. Witosa w Bujnach :

 

Na podstawie zmian w Ustawie o Systemie Oświaty z dnia 11.04.2007r. wprowadza się następujące zmiany do Statutu Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im.W.Witosa w Bujnach :

 

Dodaje się w § 1.1.3

 

a)     czteroletnie Technikum w zawodzie

       - technik architektury krajobrazu

§ 6.5.

 

3.  Komitet Rodzicielski zastępuje się Radą Rodziców

 

§ 7.1.

 

3. Komitet Rodzicielski zastępuje się Radą Rodziców

 

§ 7.2  Komitet Rodzicielski zastępuje się  Radą Rodziców

 

§ 7.5.1

 

            c/ Komitet Rodzicielski zastępuje się Radą Rodziców

            d/ Komitet Rodzicielski zastępuje się Radą Rodziców

 

§  9.4

 

 3.  Komitet Rodzicielski zastępuje się Radą Rodziców.

 
Wykreśla się  § 10.1 ,  § 10.2 , § 10.3 , § 10.4 , § 10.5 
 
zastępując

 

§ 10 .1

 

1.      W szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem pkt. 6, działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów.

2.      W skład rad rodziców wchodzą:

1)   w szkołach - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;

2)   w placówkach - co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki;

3.      W wyborach, o których mowa w pkt. 2,  ppkt.1, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4.      Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1)   wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2)   szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w pkt. 2 ppkt 1-2, oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w pkt. 2 ppkt 1, do rady rodziców odpowiednio szkoły lub placówki.

5.      Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.

6.      Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

7. Do kompetencji rady rodziców, należy:

1)   uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a)   programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b)   programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

2)   opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 34 ust. 2 Ustawy o Systemie Oświaty;

3)   opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

8.W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada

   rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz

   innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa

   regulamin, o którym mowa w punkcie 4.

 

§ 11.2

 

             b/ Komitet Rodzicielski zastępuje się Radą Rodziców

 

§ 14.1. 2

 

             b/ Komitet Rodzicielski zastępuje się Radą Rodziców

 

Do § 16.7  dodaje się:

 pkt.  5

 

Na pisemny  wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ma obowiązek uzasadnić pisemnie ustaloną ocenę.

 

 pkt.  6

 

Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone
i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 

Do § 17.2  pkt.  3 dodaje się

 

ppkt. r

 

Uczeń ma obowiązek usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych w terminie 7 dni od dnia nieobecności wyłącznie w formie pisemnej.

 

ppkt. s

 

Uczeń ma obowiązek respektowania zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków uczniów wynikających  ze Statutu Szkoły.

 

 Dodaje się  § 17.5

 

  1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1)       w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2)       w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

  1. Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 2 ppkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
  2. W skład komisji wchodzą:

1)       w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

b)     dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

c)       nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

d)     dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;

2)       w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)     dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b)      wychowawca klasy,

c)      wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d)      pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

e)     psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

f)         przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g)     przedstawiciel rady rodziców.

  1. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 4 ppkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
  2. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 21 ust. 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. ( Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.)
  3. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)       w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)     skład komisji,

b)      termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 2 ppkt 1,

c)      zadania (pytania) sprawdzające,

d)     wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2)       w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:

a)     skład komisji,

b)     termin posiedzenia komisji,

c)      wynik głosowania,

d)     ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

  1. Do protokołu, o którym mowa w pkt. 7 ppkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
  2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 2 ppkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
  3. Przepisy pkt. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Barbara Bartosik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Barbara Bartosik
Data wprowadzenia:2008-04-04 11:46:56
Opublikował:Barbara Bartosik
Data publikacji:2008-04-04 11:48:31
Ostatnia zmiana:2008-04-07 13:01:17
Ilość wyświetleń:4706

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij